Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge som leverandør av gass til Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Gass har i løpet av de siste årene gått fra å være en uttalt del av energimiksen til å bli ”den fortiede energikilden” – en energikilde alle bruker, men ingen tør å snakke høyt om. Spesielt påfallende er det at gass nærmest er fraværende fra den europeiske debatten om fremtidens energimiks. Dette til tross for at gass ikke bare er viktig for europeisk forsyningssikkerhet, men også, i forhold til bruk av kull, et effektivt tiltak i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

Europeisk forsyningssikkerhet - hvordan gass kan bidra

Debatten rundt gass har i den senere tid dreid seg om energiforsyningssikkerhet og ny teknologi, primært knyttet til skifergass. Den russisk-ukrainske gasskrisen vinteren 2008/2009 førte til økende europeisk bekymring for sikre gassleveranser. Gassen fikk med dette et høyst ufortjent rykte som en trussel mot europeisk energiforsyningssikkerhet. Det er forståelig at slike bekymringer oppstår i kjølvannet av denne typen hendelse. Likevel er det viktig at man ikke lar en enkeltstående uheldig hendelse overskygge sakens fakta og gassens kvaliteter med hensyn til forsyningssikkerhet.

Gass er en pålitelig og sikker energikilde. Globale gassressurser er rikelige og de er tilgjengelige nå. Produksjonen er forventet å øke de neste 20 årene. Storstilt utvinning av skifergass i Nord-Amerika har også ført til betraktelige endringer i det globale ressursbildet. Det er påvist betydelige skifergassreserver også i Europa, men det er enda for tidlig å si noe om når og hvorvidt disse kan utvinnes. I alle tilfeller er dette ikke forventet å skje før etter 2020.

 
Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Også teknologien som er nødvendig for å utvinne ressursene på en effektiv og sikker måte, er i stor grad tilgjengelig nå. Gasskraftverk trenger relativt kortere konstruksjonstid og er mer kostnadseffektive enn sine konkurrenter. Gasskraftverk er også de sikreste kraftverkene vi har.

Gass er også en svært fleksibel energikilde. Dette er av stor betydning med hensyn til forsyningssikkerhet. Gasskraftverk har stor fleksibilitet i produksjonen og kan effektivt tilpasses reell energietterspørsel.

Gass er med andre ord en pålitelig, konkurransedyktig og fleksibel energikilde. Dette er viktige kvaliteter i kampen for økt forsyningssikkerhet. Å ha flere leveransekilder snarere enn a ignorere gass som sådan burde derfor være fortrukket løsning.

Gassen fra norsk sokkel spiller en sentral rolle i å sikre europeisk gassforsyning. Norsk gass dekker nærmere 20 % av europeisk gassforbruk og vi er av det europeiske markedet sett på som en stabil og sikker leverandør. Det skal vi fortsette å være i mange år fremover. Kun 25 % av gassressursene våre er produsert så langt. Regjeringens rolle er å sørge for et best mulig rammeverk for aktiviteten på norsk sokkel samt insentiver for opprettholdt høy produksjon. Dette er en oppgave vi tar svært alvorlig. Alene er dette imidlertid ikke nok til å sikre et optimalt aktivitetsnivå. Selskapene på norsk sokkel er selv ansvarlige for å markedsføre og selge sin andel av norsk gass. Klare signaler om gassens rolle i den fremtidige europeiske energimiksen, samt et konsistent og forutsigbart rammeverk, er derfor viktig for å sikre de nødvendige langsiktige investeringene på kontinentalsokkelen. Det er viktig at Europeiske myndigheter anerkjenner dette.

Kampen for en grønnere fremtid – gassens nøkkelrolle

Gass har blitt stemplet som en av synderne hva angår menneskeskapte klimaendringer. Gass er et fossilt brennstoff og som alle fossile energikilder gir den fra seg CO2 ved forbrenning. Likevel, gass er det reneste av de fossile brenslene og gir langt lavere utslipp av klimagasser enn annen fossil energi. Sammenlignet med et gammelt kullkraftverk gir et gasskraftverk 70 prosent lavere CO2-utslipp. Dette innebærer at Europa ved å erstatte kull med gass kan redusere utslippene sine betraktelig. Dette tiltaket alene ville vært nok til å oppfylle EUs mål om 20 % reduksjon av CO2-utslippene innen 2020.

Verden trenger mer energi fra fornybare energikilder. Norge er en forkjemper for dette, og bruken av gass skal ikke gå på bekostning av fornybar energi. Det er imidlertid ikke realistisk å tro at bruken av fossilt brennstoff kan reduseres betraktelig i nærmeste fremtid. Gass er også godt egnet som en stabil støtte for variabel fornybar energi. Når vinden ikke blåser, og sola ikke skinner, trenger fornybar energi en fleksibel og pålitelig partner. Gass har kvalitetene som skal til for å ta denne rollen. På lengre sikt når vi lykkes med å gjøre karbonfangst (CCS) kommersielt tilgjengelig, kan bruk av gass skje med svært lite karbonavtrykk.

Gass er en del av løsningen, snarere enn en del av problemet. Verden trenger mer og den trenger renere energi. Gass er et effektivt og konkurransedyktig virkemiddel for å oppnå dette.  Skal vi vinne kampen for en bærekraftig framtid med sikker tilgang på energi for alle, må gassens fordeler i forhold til kull tas hensyn til i utformingen av framtidens energi- og klimapolitikk.