Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Klima og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Hensynene til andre næringer og ivaretakelse av det ytre miljø har fra starten vært en integrert del av forvaltningen av den norske petroleumsvirksomheten. Det er gjennom 40 år utviklet et omfattende virkemiddelapparat som ivaretar hensynet til andre næringer og det ytre miljø i alle faser av virksomheten.

Utslipp fra petroleumsvirksomheten deles ofte opp i tre ulike deler; driftsutslipp til sjø, driftsutslipp til luft og akutte utslipp. Akutte utslipp er utslipp som ikke er planlagt og heller ikke tillatt etter forurensningsloven. Driftsutslipp til sjø er i vesentlig grad renset vann som stammer fra reservoarene (produsert vann) og utboret steinmasse (borekaks) som oppstår i forbindelse med boreaktivitet. Utslipp til luft er i overveiende grad eksos fra energiproduksjon som trengs for å drive innretningene. I tillegg er det noe forbrenning av gass over fakkel av sikkerhetsmessige årsaker, samt avdamping av lette oljekomponenter ved lagring og lasting av råolje.

Miljøreguleringer foregår på alle stadier av petroleumsvirksomheten; fra vurdering av om området skal åpnes, ved leting, ved vurdering av hvordan et felt skal bygges ut, ved spesifikke tillatelser knyttet til driften av feltet, ved årlige endringer av disse og fram til avslutning av produksjon og disponering av innretningene.

En verdensledende petroleumsnasjon

Petroleumsvirksomheten i Norge er verdensledende innen miljø og klima. Blant annet er utslippene til luft per produsert enhet blant de laveste i verden, både av CO2,NOX og nmVOC. Når det gjelder utslipp til sjø, ble målet om null utslipp av miljøfarlige tilsatte kjemikalier (svart og rød kategori) oppfylt i 2005. Det har heller aldri forekommet at akuttutslipp på kontinentalsokkelen har nådd kysten.

Utslipp av kjemikalier fra petroleumsvirksomheten fordelt på svart og rød kategori. Trykk for større utgave.

Dette sikrer et omfattende og solid system knyttet til virksomheten, der alle relevante myndigheter er involvert. Oppdateringer av forvaltningsplaner og nye konsekvensutredninger med oppdatert kunnskap skal bidra til at beslutninger kan treffes på et best mulig og oppdatert faktagrunnlag. Høringsrunder og høringsuttalelser gir mulighet for at alle relevante aktører blir hørt, mens NOX- og CO2-avgiften, samt kvoteplikter for CO2, gir selskapene økonomiske insentiver til å ivareta miljøhensyn i den daglige driften. I tillegg har myndighetene mulighet til å treffe enkeltvedtak ved for eksempel godkjenning av utbyggingsplaner.