Historisk arkiv

Konsekvensutredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortinget besluttet i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten å igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, og en datainnsamling i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. I dag sender Olje- og energidepartementet forslag til program for konsekvensutredning av disse havområdene på høring.

Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet.

- De uåpnede områdene i nord spiller en viktig rolle for utviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel de neste 40 årene. Dersom vi lykkes med vår satsing, vil det legge grunnlaget for en helt ny tidsalder i nord, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Havområdene i Barentshavet sørøst som omfattes av åpningsprosessen favner et areal på ca 44 000 km2.  Åpningsprosessen omfatter de østlige deler av Barentshavet som ligger sør for 74°30’ N og vest for avgrensningslinjen mot Russland, og som ikke er tilgjengelig for petroleumsvirksomhet i dag.

Sentralt i konsekvensutredningsprosessen står involvering av lokale myndigheter og sentrale interesseorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken. Det er satt av 3 måneder til høring av forslaget til utredningsprogram.

- Jeg ønsker å invitere til engasjement og involvering i prosessen. Alle med interesse for saken bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet innen 29. februar 2012, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Bakgrunn
I henhold til petroleumslovens §3-1,  har Olje- og energidepartementet derfor igangsatt en åpningsprosess inkludert en konsekvensutredning. I dag sender Olje- og energidepartementet forslag til program for konsekvensutredningen av disse havområdene på høring.

Det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet vurderes av Oljedirektoratet som interessant å utforske med tanke på eventuelle petroleumsforekomster. Det er påvist hydrokarboner øst og vest for det tidligere omstridte området. Dette gir håp om at det kan være hydrokarboner også i den delen som ligger vest for avgrensningslinjen. Oljedirektoratet gjennomførte i sommer 2D seismikkinnsamling i området. Seismikkundersøkelsene vil fortsette også sommeren 2012.

Forslag til program for konsekvensutreding er utarbeidet av Olje- og energidepartementet. Hensikten med konsekvensutredningen er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling av åpning, herunder å foreta en vurdering av nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for forurensninger samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha.

Les forslag til program for konsekvensutredning her.

Lenke til høringen.