Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norges største næring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Gjennom 40 år har petroleumsnæringen generert nærmere 9000 milliarder kroner til det norske fellesskapet. Disse inntektene har bidratt til å bygge opp en av verdens beste velferdsstater, og sikrer samtidig fremtidige generasjoner. Eventyret er langt fra over.

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring. Virksomheten bidrar i dag med om lag en fjerdedel av statens inntekter og nesten halvparten av Norges totale eksportverdi er fra olje og gass. Over 200 000 personer er i dag direkte eller indirekte sysselsatt i tilknytning til aktivitetene på sokkelen.

Olje- og gassindustrien har siden oppstarten bidratt med nærmere 9000 milliarder kroner til vårt bruttonasjonalprodukt, målt i dagens kroneverdi. Ingen annen norsk industri eller næring kan måles med petroleumsvirksomheten når det gjelder verdiskaping, inntekter til staten eller eksportverdi. Den vil fortsatt være en bærebjelke i samfunnet vårt i mange tiår framover.

 

Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Oljedirektoratets ressursregnskap gir en oversikt over de forventede totale utvinnbare petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel, inkludert uoppdagede ressurser. Ved utgangen av 2010 er de totale utvinnbare ressursene anslått til å være mellom 10 og 16 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.), med 13 milliarder Sm3 o.e. som forventningsverdi. Det er så langt produsert 5,5 milliarder Sm3 o.e., tilsvarende om lag 40 prosent av de forventede, utvinnbare ressursene.

Grunnlaget for framtidig aktivitet ligger i felt, funn og i uoppdagede ressurser. Oljedirektoratets anslag viser at det er nesten like store påviste ressurser på sokkelen i dag som det hittil er produsert. Det aller meste av de påviste ressursene på sokkelen er reserver og ressurser i eksisterende felt, men en del er også knyttet til funn som ennå ikke er bygget ut. Vel en tredel av de gjenværende, utvinnbare ressursene på norsk sokkel er ennå ikke påvist.

Ressursene på norsk sokkel er fellesskapets eiendom og gir viktige bidrag til finansieringen av velferdssamfunnet. I 2011 er statens inntekter fra petroleumsnæringen budsjettert til 311 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Den ordinære overskuddsskatten og særskatten utgjorde den største delen av disse inntektene. Selskapene betaler også miljøavgifter og arealavgift. I 2010 utgjorde disse 3,6 milliarder kroner. I tillegg til skatter og avgifter sikrer Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) staten en høy andel av verdiskapingen på norsk sokkel. Netto kontantstrøm fra SDØE i 2010 var på 104,8 mrd. kroner.

Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten går i sin helhet inn på Statens pensjonsfond utland. Ved utgangen av 2010 var verdien på fondet over 3000 milliarder kroner.