Historisk arkiv

Ny milepæl i åpningsprosessen for Barentshavet sørøst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fastsatt programmet for utredning av konsekvenser av petroleumsvirksomhet i området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Konsekvensutredningen (KU) er sammen med kartlegging av potensialet for olje og gass sentrale elementer i en åpningsprosess for nye områder.

Et forslag til program for konsekvensutredning ble sendt ut på høring i november 2011. Programforslaget ble sendt til 160 parter. Høringen er nå avsluttet og departementet har mottatt 36 høringsuttalelser. Olje- og energidepartementet har vurdert de innkomne uttalelsene og tatt stilling til hvordan de vil bli fulgt opp.

- Interessen for Barentshavet er større enn noen gang. Åpningsprosessen i tidligere omstridt område bidrar til dette. Prosessen startet for alvor da delelinjen med Russland trådde i kraft i fjor sommer. Umiddelbart startet vi kartlegging av olje- og gassressurser i området. Siden har et forslag til program for konsekvensutredning vært på høring. I dag fastsetter jeg det endelige programmet. Det er en ny viktig milepæl i arbeidet mot å etablere et solid beslutningsgrunnlag slik at Stortinget kan ta stilling til åpning av også denne delen av Barentshavet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Programmet som nå er fastsatt består av det opprinnelige forslaget til program, samt departementets vurdering og ivaretakelse av innkomne høringsuttalelser. Framover vil det bli gjennomført studier og utredninger i tråd med konsekvensutredningsprogrammet.

Det endelige utredningsprogrammet finner du her:

I Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten gikk regjeringen inn for å igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet. Det er lagt opp til at regjeringens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst legges frem for Stortinget våren 2013.