Historisk arkiv

Mottok rapport om gjennomførte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet mottok mandag 14. oktober Oljedirektoratets rapport med vurdering av gjennomførte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet ba 13. mars i år Oljedirektoratet om å foreta en gjennomgang av nylig gjennomførte, større utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratets rapport inneholder en gjennomgang av prosjektene Gjøa, Skarv, Tyrihans, Valhall-videreutvikling og Yme. I gjennomgangen av de enkelte prosjektene fokuseres det på årsaker til utvikling i kostnader og gjennomføringstid, samt hvilken lærdom prosjektene kan gi.

Basert på gjennomgangen trekkes det i rapporten særlig frem fire forhold knyttet til prosjektgjennomføringen som er sentrale for hvorvidt et prosjekt vil være vellykket. Disse forholdene er:

  1. Et grundig tidligfasearbeid. Prosjekteringsarbeidet i forkant av prosjektsanksjoneringen er vesentlig for det videre forløpet i prosjektet.
  2. En klar kontraktstrategi som tar hensyn til de viktigste risikoelementene i prosjektet.
  3. En grundig prekvalifisering av leverandørene i prosjektet.
  4. En god oppfølging av prosjektet fra operatørens side. Dette er avgjørende for prosjektutfallet uavhengig av hvor i verden byggingen foregår.

I rapporten peker Oljedirektoratet videre på at selv om noen prosjekter har hatt store overskridelser, så er likevel investeringene i de fleste prosjektene på norsk sokkel innenfor det usikkerhetsspennet som angis ved innlevering av plan for utbygging og drift (PUD), dvs. +/- 20 prosent.

Videre vises det i rapporten til at overskridelser i store, kompliserte prosjekter ikke er et særnorsk fenomen. Flere studier viser en tilsvarende trend internasjonalt.

Departementet vil nå vurdere den videre oppfølgingen av rapporten.

Oljedirektoratets rapport: Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel (pdf)