Historisk arkiv

Vedtak i sju småkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet sju vedtak i klagesaker som gjelder småkraftutbygging. I fem av sakene gis det konsesjon, slik at det skal bygges ut i underkant av 56 GWh fornybar energi, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 2800 husstander.

Olje- og energidepartementet har i dag fattet sju vedtak i klagesaker som gjelder småkraftutbygging. I fem av sakene gis det konsesjon, slik at det skal bygges ut i underkant av 56 GWh fornybar energi, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 2800 husstander. Departementet opprettholder Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak i alle sakene. Nærmere omtale av sakene følger nedenfor.

- Vi registrerer fortsatt en stor interesse for å bygge ut småskala vannkraftverk. Dette er positivt med tanke på å nå målene om å bygge ut fornybar energi, og det bidrar til lokal verdiskaping, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i Olje- og energidepartementet.

Omtale av sakene, samt utfall av klagebehandlingen:

Styggberget og Kolåsmyrfallet kraftverk i Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjoner til bygging av Styggberget og Kolåsmyrfallet kraftverk i Søkkundavassdraget. Kraftverkene vil samlet bidra med en årlig produksjon på rundt 27 GWh. Departementet mener fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være større enn ulempene for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv eller andre interesser.

Neta kraftverk i Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til bygging av Neta kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 6,3 GWh. Departementet mener en utbygging i tråd med NVEs vedtak ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for biologisk mangfold, landskap eller andre interesser.

Mela kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til bygging av Mela kraftverk og regulering av Movatnet i Snåsa kommune. Kraftverket vil etter de vilkår som er satt gi en årlig produksjon på 12,5 GWh. Den mest omdiskuterte delen av prosjektet har vært reguleringen av Movatnet, men departementet mener at en regulering på rundt en meter innenfor den normale vannstandsvariasjonen og med konstant vannstand gjennom fuglenes hekkesesong, ikke i nevneverdige grad vil forringe det biologiske miljøet rundt vannet.

Byro kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til bygging av Byro kraftverk i Ullensvang kommune. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på rundt 10 GWh. Departementet mener at en utbygging på de gitte vilkår ikke vil påføre området uakseptable negative konsekvenser verken i forhold til landskap eller det biologiske miljøet. Utbyggingsløsning med adkomst til inntak og øvre del av vannveien i tunnel har bidratt vesentlig til å dempe miljøbelastningen.

Bjotveit kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Bjotveit kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,2 GWh. Departementet mener at utbyggingen ikke vil være forenlig med vassdragsvernet for Bjotveitelvi.

Haukå kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Haukå kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 9,6 GWh. Departementet mener tiltakets ulemper for landskap og biologisk mangfold overgår fordelen i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskapning.