Forsiden

Historisk arkiv

Klimameldingen: 10 milliarder mer til fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Tiltakene i klimameldingen styrker regjeringens langsiktige satsing på å fremme miljøvennlige energiløsninger. Vi følger opp ambisjonene for energipolitikken som ble varslet i Soria Moria-erklæringen og stadfester Norges posisjon som en ledende nasjon innen utvikling av fornybar energi og CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Langsiktige miljøvennlige tiltak i energisektoren er viktige virkemidler i regjeringens klimamelding som er lagt frem i dag. Tiltakene som foreslås skal blant annet legge til rette for utfasing av oljefyring til oppvarming av bygg, økt produksjon av bioenergi, og utvikling og introduksjon av nye teknologier for fornybar energi offshore, blant annet vindmøller til havs.

-Tiltakene i klimameldingen styrker regjeringens langsiktige satsing på å fremme miljøvennlige energiløsninger. Vi følger opp ambisjonene for energipolitikken som ble varslet i Soria Moria-erklæringen og stadfester Norges posisjon som en ledende nasjon innen utvikling av fornybar energi og CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen foreslår å innføre følgende hovedtiltak under Olje- og energidepartementets område i klimameldingen:

  • Øke kapitalen i grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi ytterligere med inntil 10 milliarder kroner innen 2012. Dette innebærer en tredobling av dagens nivå.
  • Etablere et demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore. Programmet skal blant annet bidra til å utvikle og prøve ut nye teknologier knyttet til havvindmøller.
  • Etablere en ny støtteordning til konvertering fra oljekjeler til fornybar varme i regi av Enova. Det arbeides videre med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg.
  • Øke kapitalen i gassteknologifondet.
  • Fortsette arbeidet med elektrifisering av norsk sokkel. For å sikre et best mulig datagrunnlag for regjeringens vurderinger av kraft fra land, har Olje- og energidepartementet igangsatt et videre kartleggingsarbeid: OD, NVE og SFT vil komme med en felles, oppdatert analyse av kraft fra land innen utgangen av 2007.

Regjeringen vurderer videre:

  • en ytterligere opptrapping av tiltak for ny fornybar energi og økt bruk av bioenergi
  • videre utvikling i energiomleggingen og introduksjon av naturgass
  • å gjøre om ordningen for utkoblbar kraft.

I klimameldingen foreslår regjeringen sektorvise klimahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale utslippssektorene i Norge. CO2-avgift, kvotesystem, teknologiutvikling og Enova er viktige eksisterende virkemidler i energisektoren. For petroleums- og energisektoren har regjeringen som mål at klimagassutslippene skal reduseres med mellom tre til fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen i Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse.

-Klimameldingen gir oss et godt utgangspunkt for å redusere utslipp av klimagasser, og viktige tiltak i energiomleggingen. Enova får tredoblet sine rammer i forhold til dagens nivå. Denne økningen av grunnfondet gir enda bedre grunnlag for en nødvendig langsiktighet i energiomleggingen og bidrar vesentlig til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Styrkingen av grunnfondet er et viktig bidrag for å nå regjeringens overordnede mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem. Regjeringen viser med dette samsvar mellom mål og handling i klimapolitikken, sier statsråd Enoksen.

 Les Stortingsmelding nr. 34 Norsk klimapolitikk