Forsiden

Historisk arkiv

Rekordhøyt antall tildelinger i TFO 2006; Utvidelser i Barentshavet i TFO 2007; Timeplan for 20. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene.

Pressemelding

Nr.: 21/07
Dato: 29.01.07

Kontakt: 415 73 500

Rekordhøyt antall tildelinger i TFO 2006; Utvidelser i Barentshavet i TFO 2007; Timeplan for 20. konsesjonsrunde

Regjeringen behandlet i dag forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2006, TFO 2006. Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene.

Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av hele 48 utvinningstillatelser som omfatter 85 blokker eller deler av blokker. Aldri før er det blitt tilbudt så mange utvinningstillatelser på norsk sokkel.

-TFO-ordningen har vist seg svært vellykket for å øke aktiviteten i modne områder av sokkelen. Dette er en fornuftig ressurspolitikk. Hvert år siden oppstarten av ordningen i 2003 har det vært en økning i antall søkere, utvinningstillatelser og tildelt areal, og i år er omfanget større enn noen gang, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Det er stort potensial for å påvise nye mindre, infrastrukturnære ressurser i de modne delene av Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette forklarer den store interessen for å lete i disse områdene.

Departementet vil i utvinningstillatelsene sette vilkår om en rask utforsking og fremdrift i arbeidet frem mot eventuell innlevering av plan for utbygging og drift for mulige ressurser som måtte påtreffes i tillatelsene, for å få en effektiv utforsking etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen. Dette er viktig for å utnytte kapasiteten på eksisterende og planlagte produksjons- og transportinnretninger.

TFO-ordningen gir gode muligheter for nye og mindre aktører på sokkelen, noe vi ikke minst ser i denne runden. Av de 33 selskapene som får tildelinger, er 8 helt nye aktører på norsk sokkel.

I tillegg til tilbudene om de 48 utvinningstillatelsene er det aktuelt å sende ut tilbud om ytterligere inntil 10 tillatelser. Før disse mulige tilbudene kan sendes ut, er det noen utestående problemstillinger knyttet til enkelte selskapers organisasjon som trenger avklaring. Tilbudene om disse tillatelsene vil eventuelt bli sendt ut i løpet av første halvår 2007, og vil kunne gi tilbud til ytterligere selskaper i denne konsesjonsrunden.

Tilfanget av nye selskaper har satt fokus på nye områder som ellers ikke ville fått tilfredsstillende oppmerksomhet, og har gitt økt konkurranse om arealer på norsk sokkel.

Det er også interessant å se at flere selskaper viser interesse for TFO-området i Barentshavet. Også i dette området trengs økt leteaktivitet og flere aktører som kan bidra med gode ideer og ressurser.

Utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (12) og Barentshavet (2).

Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2007

-Regjeringen ønsker fortsatt å gi industrien tilgang til nye, prospektive arealer. Det er viktig å videreutvikle Barentshavet som petroleumsprovins, og jeg har valgt å prioritere en utvidelse i dette havområdet i TFO 2007, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

13 nye blokker eller deler av blokker er blitt gjort tilgjengelige for industrien. Tilrettelegging for ytterligere funn og utvinning av tilleggsressurser i Barentshavet vil fremme en god utvikling av infrastrukturen i de modne delene av dette havområdet og kan gi viktige bidrag til verdiskapningen på sikt. TFO-området i Barentshavet er ikke blitt utvidet siden TFO 2004.

Den helhetlige forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten – Barentshavet (HFB) har lagt rammene for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Utvidelsen av TFO-området følger konklusjonene man kom frem til i HFB, og nye utvinningstillatelser vil underlegges de strenge miljø- og fiskerivilkår som gjelder disse områdene.

De forhåndsdefinerte områdene i Nordsjøen og Norskehavet blir ikke utvidet i denne konsesjonsrunden. Sameksistensgruppen II-2 skal vurdere miljø- og fiskerivilkårene for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Norskehavet. Sameksistensgruppen skal legge frem sine vurderinger sommeren 2007. Regjeringen ønsker å avvente utvidelser i disse havområder inntil gruppen har fremlagt sine anbefalinger.

Søknadsfristen er satt til 28. september 2007 klokken 12.00. Det legges opp til tildeling av utvinningstillatelser ved årsskiftet 2007/2008.

Tildelinger i 20. konsesjonsrunde utsettes til 2009
Regjeringen har besluttet å utsette 20. konsesjonsrunde med ett år, for å sikre fortsatt kostnadseffektiv utforskning av de umodne områdene på norsk sokkel.

Det har blitt arrangert mange og store konsesjonsrunder i de senere årene, og det er foretatt rekordmange nye tildelinger. Som en følge av disse tildelingene, vil det i årene som kommer være høy leteaktivitet. Mange letebrønner vil bores i de samme områdene som er aktuelle for utlysning i 20. konsesjonsrunde. Disse brønnene vil gi informasjon som er svært viktig for myndighetene når man skal planlegge den 20. konsesjonsrunden. Dersom man går for raskt frem med nye tildelinger, risikerer man å bore unødvendige, tørre brønner.

Verdiskaping står sentralt i olje- og gasspolitikken. Regjeringen ønsker å legge til rette for kostnadseffektiv leting, og har alltid lagt vekt på skrittvis utforsking i umodne områder. Dette har sikret en høy funnrate på norsk kontinentalsokkel. Samtidig er det viktig for regjeringen at selskapene på norsk sokkel har tilgang til nok letearealer, for å sikre høy leteaktivitet og for å påvise nye olje- og gassressurser. Den sentrale målsettingen for en god tildelingspolitikk er derfor å avholde konsesjonsrunder i et omfang og et tempo som sikrer et riktig aktivitetsnivå, kostnadseffektivitet og høy verdiskaping.

En utsettelse av runden med ett år vil gi helt nødvendig tid til evaluering av ny informasjon, og samtidig ivareta industriens behov for forutsigbarhet.

Utsettelsen av 20. konsesjonsrunde vil medføre utlysning av runden i 2008, og tildeling av nye utvinningstillatelser i 2009. Olje- og energidepartementet vil invitere oljeselskapene til nominasjoner for 20. konsesjonsrunde i annet halvår av 2007.

Vedlegg

Tilbud til 19 operatører: (antall operatørskap i parentes)

 • BG Norge AS (1)
 • Centrica Resources Norge AS (3)
 • Norske ConocoPhillips AS (3)
 • Endeavour Energy Norge AS (2)
 • E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
 • Gaz de France Norge AS (1)
 • Lundin Norway AS (6)
 • Nexen Exploration Norge AS (3)
 • Norsk Hydro Produksjon AS (4)
 • NORECO AS (2)
 • OMV Norge AS (2)
 • Pertra AS (3)
 • Petro-Canada Norge AS (2)
 • Premier Oil Norge AS (1)
 • Revus Energy AS (2)
 • RWE Dea Norge AS (3)
 • Statoil ASA (6)
 • Talisman (2)
 • Total E&P Norge AS (1)

Tilbud til 33 rettighetshavere: (antall andeler, inkludert der selskapene er operatør, i parentes)

 • Aker Exploration AS (1)
 • Altinex Oil AS (1)
 • BG Norge AS (2)
 • Bridge Energy AS (1)
 • Centrica Resources Norge AS (4)
 • Norske ConocoPhillips AS (3)
 • Dong Norge AS (3)
 • Edison International Spa (5)
 • Endeavour Energy Norge AS (5)
 • Eni Norge AS (1)
 • E.ON Ruhrgas Norge AS (3)
 • Faroe Petroleum Norge AS (6)
 • Gaz de France Norge AS (1)
 • Idemitsu Petroleum Norge AS (2)
 • Lundin Norway AS (7)
 • Marathon Petroleum Norge AS (1)
 • Nexen Exploration Norge AS (4)
 • Noble Energy Norway AS (2)
 • Norsk Hydro Produksjon AS (7)
 • NORECO AS (7)
 • OMV Norge AS (2)
 • PA Resources Norway AS (2)
 • Pertra AS (4)
 • Petro-Canada Norge AS (7)
 • Premier Oil Norge AS (5)
 • Revus Energy AS (9)
 • Rocksource ASA (1)
 • RWE Dea Norge AS (5)
 • Serica Energy UK Ltd (2)
 • Statoil ASA (8)
 • Talisman Energy Norge AS (2)
 • Total E&P Norge AS (1)
 • Wintershall Norge AS (1)

Linker