Historisk arkiv

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

Etablering av statsforetak som skal forvalte statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

–Regjeringens visjon er å bidra til teknologiutvikling som kan gi kostnadsreduksjoner og bred anvendelse av CO2-håndteringsteknologi. Samarbeidet på Mongstad er en viktig brikke i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. (02.03.07)

Olje- og energidepartementet legger i dag frem Stortingsproposisjon nr. 49 om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad.

Regjeringen har satt seg ambisiøse mål knyttet til realisering av fangst og lagring av CO2. Utslippstillatelsen og gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil om CO2-håndtering på Mongstad danner utgangspunktet for bygging av et fangstanlegg for CO2. I første steg er teknologiutvikling satt i sentrum. For å kunne gjennomføre prosjektering og bygging av testanlegg, er det nå nødvendig å gå inn i en fase med konseptvalg og forprosjekteringer som vil vare ut inneværende år. Det legges opp til at en samarbeidsavtale skal regulere forholdet mellom staten, Statoil og eventuelle nye deltakere i denne fasen.

–Regjeringens visjon er å bidra til teknologiutvikling som kan gi kostnadsreduksjoner og bred anvendelse av CO2-håndteringsteknologi. Samarbeidet på Mongstad er en viktig brikke i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. –Det nye statsforetaket vil ivareta statens engasjement på Mongstad og i andre CO2-håndteringsprosjekter.

Statens deltakelse i CO2-prosjekter tar utgangspunkt i at staten skal være i stand til å ivareta sine interesser og forpliktelser på best mulig måte. Regjeringen mener et statsforetak vil være best egnet til å forvalte statens interesser innefor den type virksomhet som CO2-håndteringsprosjekter representerer.

St.prp nr 49

Til redaksjonen:
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er tilgjengelig for pressen i dag fram til kl 13.30. Kontakt OEDs pressevakttelefon, 415 73 500.