Historisk arkiv

Energimerking av bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag fremmet regjeringen forslag til endringer i energiloven om gjennomføringen av EUs direktiv om bygningers energiytelse for stortinget.

I dag fremmet regjeringen forslag til endringer i energiloven om gjennomføringen av EUs direktiv om bygningers energiytelse for stortinget. Forslaget innebærer at eiere av yrkesbygninger og offentlige bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha en energiattest. Boliger skal ha energiattest ved salg eller utleie. Større klima- og kjelanlegg skal gjennomgå en regelmessig energivurdering, slik at disse skal kunne drives med minst mulig klimagassutslipp og mest mulig energieffektivt.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå kan legger fram et opplegg for energimerking av bygg. Å kjøpe bolig er for de fleste av oss den største investeringen vi gjør. Jeg synes man har krav på en god indikasjon på energistandarden før man legger inn bud. Tiltaket kan også gjøre det mer attraktivt for selgere av boliger å velge gode energiløsninger. Offentlige bygg skal ha et synlig energimerke fordi jeg mener publikum skal få vite noe om hva offentlig sektor selv gjør for å begrense energibruken, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Energiattesten vil bestå av et energimerke, oppvarmingsmerke og en tiltaksliste. Energimerket vil være en rangering av bygninger etter samme prinsipp som energimerkingen av hvitevarer. Oppvarmingsmerket vil gi en visuell fremstilling av andelen av bygningens energiforsyning til oppvarming som stammer fra fornybare energikilder. Tiltakslisten vil inneholde forslag som kan bedre bygningens energitilstand.

Den stasjonære energibruken i Norge var om lag 160 TWh i 2007. Omlag 40 prosent blir benyttet til oppvarming og andre formål i bygninger. Regjeringen har som mål å begrense energibruken og øke energiproduksjonen fra fornybare energikilder betydelig. De foreslåtte ordningene skal bidra til mer kunnskap og oppmerksomhet om energibruken i bygningsmassen. Departementet legger til grunn at dette vil gi større interesse for å gjennomføre konkrete effektiviseringstiltak, og gi en riktigere verdsetting av bygninger når disse skal selges eller leies ut. Sammen med etablerte tiltak for omlegging av energiproduksjon og energibruk skal ordningen bidra til utvikling av en mer energieffektiv bygningsmasse, lavere utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerhet.

Det blir utviklet et web-basert beregningsverktøy som danner kjernen i energimerkingen. Dette vil også være et nyttig verktøy for boligeiere som ikke er i en salgs- eller utleiesituasjon. På den måten kan alle bygningseiere skaffe seg informasjon om energitilstanden i bygningen de disponerer og få oversikt over mulige tiltak for å begrense energibruken.

Les mer:
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)