Historisk arkiv

Nye tiltak i forbindelse med seismikkinnsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har i fellesskap funnet frem til en rekke konkrete tiltak for å tilrettelegge for bedre sameksistens i kystområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden Oljedirektoratet skal foreta sin seismikkinnsamling. Stortinget vedtok i 2006 at mulige petroleumsforekomster i disse havområdene skal kartlegges.

- Det har vært viktig for Regjeringen å finne en løsning som i størst mulig grad tar hensyn til alle berørte parter og jeg mener vi nå har kommet fram til en modell som ivaretar både fiskeriene og miljøet på en god måte, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Det blir her gjort viktige grep for å komme fiskerne i møte og for å holde fiskebåter og seismikkskip fra hverandre så langt det over hodet er mulig, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Det er viktig å få gjennomført hoveddelen av innsamlingen i år slik at Oljedirektoratet får tilstrekkelig med tid til etterarbeid og tolkning av dataene før Stortinget skal vurdere Forvaltningsplanen i 2010. Dersom alt går som planlagt vil hoveddelen av de seismiske dataene som er vedtatt innsamlet ferdigstilles i år. Det legges opp til at det kun trengs seks ukers innsamling neste år. ODs seismikkinnsamling skal avsluttes i midten av september.

Følgende endringer igangsettes for årets seismikkinnsamling:

  • Nordland VII deles i en nordlig[1] og en sørlig[2] del. Fiskeri- og kystdepartementet åpner for fiske av blåkveite i nordlige del av Nordland VII og Troms II i perioden fra 26. mai til 29. juni. I denne perioden vil det ikke bli samlet 2D-seismikk i dette området. I sørlige del av Nordland VII vil det bli åpnet for fiske av blåkveite i perioden 4. august til 23. august. I denne perioden vil det ikke bli samlet inn seismikk i dette området.
  • 3D-innsamling i boksen, som er markert på kartet, vil pågå i perioden 15. juni – 31. juli. I juni måned vil innsamlingen konsentreres i den nordlige tredelen av boksen, i lengst mulig avstand fra blåkveitefisket.
  • Det vil ikke utøves seismisk aktivitet innenfor 50 km fra land inntil Havforskningsinstituttet (HI) har analysert sine prøver. HI melder 14. mai om at de i perioden 19. – 21. mai vil ta prøver for å få mer informasjon om fordeling av fisken, gyteforløpet og for å ta fiskeprøver for genetiske analyser. Oljedirektoratet vil rette seg etter dette når de starter opp sine undersøkelser 18. mai.
  • Det fastsettes en maksimaltid på fire måneder for behandling av eventuelle erstatningskrav fra fiskere som har opplevd inntektstap som en direkte følge av seismikkinnsamling. Dette innebærer en endring av forskrift om erstatning til fiskere.
  • Dersom sommerens innsamling viser at havbruksnæringen og landbasert virksomhet lider åpenbare tap som følge av seismikkinnsamlingen, vil det vurderes om erstatningsordningen skal utvides til nye grupper. De berørte næringene oppfordres til å melde fra om slike åpenbare tap.
  • Det vil bli installert satellittsporingsverktøy på Oljedirektoratets seismikkfartøy, tilsvarende det som kreves for fiskefartøy over 24 meter, slik at Fiskeridirektoratet og Kystvakten til enhver tid vil ha kontroll med hvor fartøyene befinner seg.
  • Beslutningen om at seismikkinnsamlingen skal holde 10 km avstand til blåkveiteområdene og 5 km avstand til aktivt fiske, faste bruk og oppdrettsanlegg under seismikkinnsamlingen videreføres. 

Les mer om seismisk datainnsamling og sommerens innsamling på Oljedirektoratets hjemmesider.[1] Dette området er avgrenset av:

68° 21’ N og 13° 46’ E           69° 07’ N og 11° 47’ E

69° 36’ N og 17° 12’ E           70° 07’ N og 16° 10’ E

[2] Dette området er avgrenset av:

67° 51’ N og 11° 41’ E           68° 27’ N og 09° 46’ E

68° 21’ N og 13° 46’ E           69° 07’ N og 11° 47’ E