Historisk arkiv

Økt produksjon i Høyangervassdraget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS har i dag fått tillatelse til å bygge Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune i det regulerte og utbygde Høyangervassdraget i Sogn og Fjordane.

- Tilleggsutbyggingen vil gi tilgang på ny produksjon og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi. Samtidig er dette utbyggingsprosjektet et godt eksempel på mulighetene til å få mer produksjon i et område som tidligere er bygd ut, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Daleelva vil få økt vannføring over året med positive virkninger for laks- og sjøørretbestanden. Det vil bli tilbakeført et ca 72 km2 stort nedbørsfelt til elva. Eksisterende kraftledninger i Dalsdalen vil bli fjernet. Kraftverkene K2 og K3 i Høyangervassdraget vil bli tatt ut av drift og revet.

Utbyggingen vil også gi en betydelig sysselsettingsvirkning for distriktet for hele utbyggingsperioden som vil gå over flere år, og den vil også gi positive ringvirkninger for næringslivet i området.

Eiriksdal kraftverk vil gi en årlig kraftproduksjon på ca 100 GWh, som tilsvarer det årlige forbruket til ca 5.000 husstander. Totalproduksjonen i Høyangervassdraget vil med denne tilleggsutbyggingen utgjøre i overkant av 1.000 GWh pr år.