Historisk arkiv

Bedre nett og mer fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet legger i dag fram en proposisjon om endringer i energiloven. - Utbygging av nett er en forutsetning for økt produksjon av fornybar energi og viktig for næringsutviklingen og forsyningssikkerheten i Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energidepartementet legger i dag fram en proposisjon om endringer i energiloven.

- Utbygging av nett er en forutsetning for økt produksjon av fornybar energi og viktig for næringsutviklingen og forsyningssikkerheten i Norge. Samtidig legger vi frem en strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn ved forsterkninger i kraftnettet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Gjennom forslaget vil jeg:
• Styrke småkraft og vindkrafts rett til nett
• Bedre forsyningssikkerheten gjennom å redusere faren for regional ubalanse i kraftsystemet
• Minske regionale prisforskjellene på nett og strøm
• Øke hensynet til miljø ved bygging av nett, blant annet kable mer av distribusjonsnettet

Nettsatsingen er en viktig del av regjeringens klimapolitikk. Det vil stilles store krav til nettinvesteringer de kommende årene. Slike investeringer skal legge til rette for overføring av ny fornybar energiproduksjon som småkraft og vindkraft. På denne måten økes også verdiskapingen i distriktene samtidig som det blir flere arbeidsplasser.

Tilknytningsplikt
Lovforslagene innebærer et pålegg til nettselskap om å tilknytte produsenter og forbrukere til nettet.

-Innføring av tilknytningsplikt er viktig for å få fram mer fornybar energi i Norge og for forsyningssikkerheten. Dette vil styrke retten for småkraft og vindkraft til å bli koblet på nettet. Tilknytningsplikt vil bidra til at det så langt det lar seg gjøre unngår regionale ubalanser, sier Terje Riis-Johansen.
Det kan gis unntak fra tilknytningsplikten der produksjons- og nettprosjekt samlet sett ikke er samfunnsmessig fornuftig, eller for nytt forbruk i ekstraordinære tilfeller.

Mindre prisforskjeller
Regjeringen ønsker å jevne ut de regionale prisforskjellene i nettariffer. Per i dag varierer prisene med 33 øre per kWh.

- Jeg vil ha utredet alle sidene av nettreguleringen, inkludert muligheter for felles nasjonale nettariffer, sier Riis-Johansen. Jeg mener at nettleien varierer for mye mellom nettselskapene i dag.

-Vi ønsker ikke at det i lange perioder skal være store prisforskjeller i Norge. I energiloven legger vi derfor opp til å fjerne flaskehalser i sentralnettet raskest mulig. Dermed vil egne prisområder kun benyttes som midlertidig virkemiddel, fortsetter olje- og energiministeren.

Strategi for kraftledninger
Strategien for kraftledninger innebærer økt bruk av avbøtende tiltak som trasévalg, kamuflasje, landskapstilpasset ledningsdesign, hensyn til fugl og kabling. Dette gjelder både for nye kraftledninger og ved fornyelse av konsesjoner i sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Ved bygging av nytt sentral- og regionalnett skal det legges økt vekt på å tilrettelegge for lokal produksjon og benytte muligheter for å rydde opp i ledningsnettet ved å fjerne eldre ledninger.

Av Norges 91.000 kilometer distribusjonsnett går 63.000 kilometer i luftspenn. Strategien legger opp til at distribusjonsnettet som hovedregel legges i kabel i bakken i bakken ved fornyelser. Slik vil distribusjonsnettet gradvis overføres til kabel.
Unntak vil bli gjort dersom kabling medfører større naturinngrep enn luftleding eller store ekstrakostnader.

Les mer i Ot.prp. nr.62 (2008-2009)

Proposisjonen ble presentert av olje- og energiministeren under en pressekonferanse fredag 17. april klokken 12.00. Se statsrådens presentasjon.