Historisk arkiv

Kraftig økning i Enovas rammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen ønsker å benytte en situasjon med ledig kapasitet til å skape en mer miljøvennlig energiforsyning. Regjeringen foreslår å styrke satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon med 1,2 mrd kroner i 2009. Forslaget innebærer at aktiviteten på alle områder innen energiomleggingen kan økes. Den økte satsingen bidrar til reduserte utslipp og er i tråd med klimaforliket.

-Verden er rammet av både uro i finansmarkedene og store utfordringer knyttet til klima. Løsningene på disse utfordringene henger nøye sammen. For å løse klimautfordringene er det nødvendig med en energiomlegging i klimavennlig retning. For å sikre næringslivet, nå og i fremtiden, er det viktig med en sikker energiforsyning og nye grønne arbeidsplasser. Industrien blir rammet av finansuroen. Vi håper at økte midler til industriell energieffektivisering kan sikre arbeidsplasser samtidig som det frigjør energi, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Den særskilte satsingen skal sikre viktige arbeidsplasser i en nedgangskonjunktur. Ved å kanalisere satsingen gjennom etablerte programmer i Enova, kan prosjektene raskt settes i gang. Enova har gode ordninger som raskt kan oppgraderes i denne spesielle situasjonen.  Enova har et bredt kontaktnett mot ulike målgrupper som energiselskap, kommuner, industri og husholdninger.

Både innen energieffektivisering i bygg, anlegg og industri, og innen fornybar energiproduksjon, som fjernvarme, lokale energisentraler og vindkraft, blir det nå rom for økt aktivitet. Blant annet blir det viktig å følge opp de kommunale og fylkeskommunale bygningene og anleggene som nå skal rehabiliteres og oppgraderes.

- Det er et stort effektiviseringspotensial i offentlige bygg og anlegg, Staten legger nå opp til en omfattende oppgradering av disse byggene og anleggene, ved å øke overføringene til kommunene. Disse investeringene skal vi dra veksler på i lang tid framover. Derfor tar vi nå ansvar for at energiløsningene som etableres er tilpasset fremtidens krav, sier Riis-Johansen

Enova har bidratt til omfattende utbygging av miljøvennlig fjernvarme i de senere år. Nå kan utbyggingen av fjernvarme og lokale varmesentraler basert på fornybar energi fremskyndes ytterligere. Satsingen bidrar til redusert bruk av strøm og fyringsolje, og økt bruk av miljøvennlige ressurser som ellers ikke ville blitt utnyttet. Det er viktig med økt innsats på tiltak for å erstatte oljefyring med fornybar energi. Satsingen bidrar også til etterspørsel etter biobrensler fra skogen, og dermed til aktivitet og sysselsetting i landbruket.

Regjeringen skal sette i gang en nasjonal dugnad for mer effektiv energibruk og miljøvennlig oppvarming i husholdningene. Med dette tiltaket ønsker vi å gjøre hver enkelt oppmerksom på alle de mulighetene som finnes for å spare energi og utnytte fornybare energikilder. Målet er at dette skal lede til konkrete tiltak. Enova skal ha ansvaret for dugnaden. Samtidig vil Regjeringens klimakampanje Klimaløftet styrkes med 10 millioner i 2009.

Olje- og energidepartementet har gjennom flere år understreket potensialet i offshore vind og er i ferd med å ferdigstille et lovverk som vil danne rammeverket for å utvikle denne næringen videre. –Det er derfor svært bra at klimaforskningen nå styrkes med 75 millioner kroner blant annet til havvindmøller og offshore vindkraft, sier Terje Riis-Johansen. Midlene vil gå gjennom Norges forskningsråd som allerede mottar betydelige midler fra Olje- og energidepartementet til fornybar energi og karbonfangst og -lagring.