Historisk arkiv

Lavenergiutvalget vil halvere energibruken i bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Lavenergiutvalget overleverte i dag sin rapport til olje- og energiminister Terje Riis- Johansen. Utvalget foreslår en halvering av energibruken i bygg innen 2040 og en 20 prosent reduksjon av energibruken i industrien innen 2020.

-Det internasjonale energibyrået sier at energieffektivisering er det klart viktigste tiltaket for å løse klimautfordringene. Dette er noe vi må satse langt kraftigere på framover. Når jeg nå mottar klare anbefalinger fra et bredt sammensatt utvalg gir det et godt grunnlag for videre arbeid med energieffektivisering, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Utvalget anser det som mulig å gradvis redusere energibruken i bygg fra dagens nivå på 80 TWh med 10 TWh i 2020, 25 TWh i 2030 og 40 TWh i 2040. I følge utvalget kan en slik halvering nås ved betydelig satsing på energieffektivisering ved større rehabiliteringer, enøktiltak i øvrig bestående bygningsmasse og strengere krav til nybygg.

-Byggebransjen har en stor jobb å gjøre når det gjelder å endre måten vi bygger hus på i Norge. Her er vi rett og slett ikke gode nok. Både bolighus, næringsbygg og offentlige bygg må i langt sterkere grad ta i bruk energieffektive og klimavennlige løsninger, sier statsråd Riis-Johansen.

For industrisektoren anbefaler utvalget at det bør settes et politisk mål på minimum 20 prosent reduksjon i spesifikk energibruk i industrien og primærnæringene utover generell teknologiutvikling innen utgangen av 2020. Dette tilsvarer ca 17 TWh basert på nåværende aktivitetsnivå. Utvalget mener at en 5 prosent reduksjon bør oppnås innen utgangen av 2012 ved å gjennomføre enkle tiltak.

-Et solid og langsiktig arbeid er påkrevet for å endre både markedet for energieffektive løsninger, samt gjøre sektorene i stand til levere i henhold til fremtidige krav til energibruk. Vi må ha helhetlige handlingsplaner for å utvikle virkemiddelsapparatet, slik at de ulike virkemidlene kan samvirke på en god måte, sier utvalgets leder Jan Reinås.

Lavenergiutvalget har siden mars i år utredet mulighetene for å styrke myndighetenes arbeid med energieffektivisering i Norge. Det bredt sammensatte utvalget legger fram forslag til en helhetlig tilnærming for økt energieffektivisering spesielt innen bygg- og industrisektoren. Utvalget har sett på potensialet for energieffektivisering, barrierer for energieffektivisering en vurdering av styrker og svakheter i det eksisterende virkemiddelapparatet og utvalgets anbefalinger. I tillegg inneholder rapporten en gjennomgang av teoretiske prinsipper for effekter av virkemidler og en fyldig bakgrunnsdel. Ett av utvalgets medlemmer har valgt å ta særmerknad på hovedanbefalingene i rapporten.

Rapporten kan bestilles eller lastes ned her

Terje Riis-Johansen mottar rapporten fra Lavenergiutvalget