Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Større åpenhet rundt pengestrømmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Større krav til åpenhet og offentliggjøring av et lands betalingsstrømmer er et viktig bidrag i arbeidet for at inntektene fra utvinning av naturressurser skal komme landets befolkning til gode. Regjeringen vedtok fredag 26. juni en forskrift om rapportering av slike pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten og oppnevnte samtidig en interessentgruppe som skal lede det videre arbeidet for Norge.

Større krav til åpenhet og offentliggjøring av et lands betalingsstrømmer er et viktig bidrag i arbeidet for at inntektene fra utvinning av naturressurser skal komme landets befolkning til gode. Dette jobber den internasjonale organisasjonen EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)for å oppnå. Regjeringen vedtok fredag 26. juni en forskrift om rapportering av slike pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten og oppnevnte samtidig en interessentgruppe som skal lede det videre arbeidet for Norge. 

Med implementeringen av EITI sine kriterier, ønsker Norge å være en god rollemodell og pådriver for andre land. Så langt er Norge eneste OECD-land som har sagt ja til å gjennomføre EITI sine krav. I interessentgruppen er representanter for både myndigheter, oljeindustrien og det sivile samfunn. Etter reglene må en uavhengig part ha godkjent gjennomføringen av EITI i Norge innen 15. februar 2011. Regjeringen arbeider for å nå målet ett år før den fristen.

- Jeg er glad og stolt over at Norge nå gjennomfører kriteriene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Gjennom aktiv handling støtter vi opp om EITI-prosessen som pågår i stadig flere land og som er et viktig bidrag i arbeidet for at inntektene fra utvinning av naturressurser skal komme landets befolkning til gode, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

EITI ble initiert av tidligere statsminister i Storbritannia, Tony Blair, i 2002. Norske myndigheter og selskaper har vært aktive støttespillere. Norske styresmakter er representert i EITIs styre og organisasjonens internasjonale sekretariat har siden 2007 vært etablert i Oslo.

- For Norges vedkommende har åpenhet om betalingsstrømmene vært integrert i petroleumsforvaltningen helt fra starten av, men ved implementeringen av EITI sine kriterier vil Norge kunne være en pådriver og gå foran som et godt eksempel for andre land, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Målgruppen for EITI er først og fremst utviklingsland med svake institusjoner og styresett. Offentliggjøring av betalingsstrømmene både fra selskapenes side så vel som myndighetene side, vil gi økt bevissthet om størrelsen på pengestrømmene og i neste omgang større involvering i anvendelsen av inntektene. Større krav til åpenhet vil være et viktig bidrag i arbeidet for at inntektene fra utvinning av naturressurser skal komme landets befolkning til gode. En større åpenhet rundt et lands pengestrømmer vil i tillegg være et viktig bidrag for å tiltrekke seg utenlandske investorer og kapital.

-Regjeringen har i hele fireårsperioden arbeidet systematisk med næringslivet om forventningene til næringslivets samfunnsansvar. Som første regjering i verden la denne regjeringen fram en stortingsmelding om internasjonale initiativ for å styrke bedrifters samfunnsansvar. Stadig flere aktører i næringslivet tar også sin rolle i kampen mot korrupsjon, miljøkriminalitet og menneskerettigheter alvorlig. Regjeringens arbeid for økt innsyn i lands inntekter fra petroleum og gruvevirksomhet og beslutningen om å gjennomføre EITI retningslinjene også i Norge, er et konkret eksempel på at vi er konsistente i utenriks - og innenrikspolitikken, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

EITI sine hjemmesider