Historisk arkiv

Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2009. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

Hensikten med ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der det særlig forventes å gjøre mindre funn, som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned. TFO-ordningen er også viktig for økt leteaktivitet og sysselsetting i næringen og leverandørindustrien.

Det er ikke foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området i TFO 2009.

Det har vært seks tildelingsrunder gjennom TFO-ordningen siden oppstarten i 2003. I lys av at ordningen har virket i seks år, og at den er et av de viktigste virkemidlene i konsesjonspolitikken, ønsker myndighetene en evaluering av TFO-ordningen. TFO-evalueringen vil pågå parallelt med TFO 2009.

Sikkerhetsnivået er høyt på norsk kontinentalsokkel, noe som reflekteres i dagens strenge sikkerhetskrav. Boring på store havdyp og høy trykk/høy temperatur brønner utgjør krevende operasjoner som stiller særlig strenge krav til planlegging og gjennomføring. Derfor er det i TFO 2009 presisert ytterligere krav til kompetanse for operatørskap i områder som omfatter store havdyp og høy trykk/høy temperatur. De strenge miljø- og fiskerivilkårene for blokkene i det forhåndsdefinerte området blir videreført som for TFO 2008.

Søknadsfristen er satt til 15. september 2009 kl. 12.00. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2009/2010.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider

Kart TFO-utlysning 2009