Historisk arkiv

Åpnet administrasjonsbygget på TCM

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen administrasjonsbygget på teknologisenter Mongstad (TCM). TCM er verdens største anlegg av sitt slag for testing og utvikling av CO2-fangst.

I dag åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen administrasjonsbygget på teknologisenter Mongstad (TCM).  TCM er verdens største anlegg av sitt slag for testing og utvikling av CO2-fangst.

-Innsatsen på Mongstad er en viktig del av regjeringens energi- og klimapolitikk. Åpningen av administrasjonsbygget viser at byggingen av teknologisenteret er godt i gang, og at vi nærmer oss den praktiske teknologiutviklingen som skal skje når anlegget kommer i drift, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Teknologisenteret vil bli på 63.000 kvadratmeter og har kapasitet til å fange 100.000 tonn CO2 per år. To ulike teknologier for fangst av CO2 skal testes ut, såkalt aminbasert teknologi (Aker Clean Carbon) og teknologi basert på kjølt ammoniakk (Alstom).

Læringen fra TCM blir relevant både for kraftproduserende anlegg basert på både gass og kull samt øvrige industrianlegg verden over, siden testingen på røykgassen fra raffineriet er tilsvarende den som kommer fra kullkraftverk og andre industrianlegg.

-Målsettingen er at teknologisenteret for CO2-fangst (TCM) skal være et vesentlig bidrag til teknologiutvikling gjennom etableringen av en testarena for brukere av CO2-fangstteknologier og aktører som utvikler og leverer slike teknologier. Vi er glade for å ha med Statoil, Shell og Sasol som partnere og ønsker å tiltrekke oss flere selskaper, sier Riis-Johansen.Bilde: Terje Riis-Johansen foretar den offisielle åpningen av TCM. Foto: Marit Hommedal

Bakgrunn:
Investeringsbeslutning for TCM ble fattet våren 2009, og deltakeravtale for teknologisenteret og selskapsavtale ble inngått. Byggingen startet umiddelbart etter at investeringsbeslutning var fattet, og er nå mer enn 50 prosent ferdig. Anlegget vil etter planen stå klart til drift ved begynnelsen av 2012. I tillegg til staten (75,12 %), deltar Statoil (20 %), Shell (2,44 %) og Sasol (2,44 %). Statoil er operatør for utbyggingen, og TCM blir operatør i driftsfasen.

Det er to anlegg for CO2-fangst som er under bygging ved TCM, henholdsvis et anlegg for amin-basert teknologi (Aker Clean Carbon) og et anlegg for teknologi basert på kjølt ammoniakk (Alstom). Videre arbeides det med å bygge ut nødvendig infrastruktur for å knytte fangstanleggene til utslippskildene og nødvendig tilførsel av energi, damp og vann. Infrastrukturen består bl.a. av rør, bygninger, mekanisk utstyr, instrumenter og elektriske systemer.

TCM er utformet slik at resultatene fra virksomheten skal kunne benyttes i forbindelse med planlegging og forberedelse av fullskala CO2-fangstanlegg. Det vil være betydelig læring knyttet til de ulike fasene i prosjektet: Byggefasen er ventet å gi erfaring blant annet med design, byggemetode, oppskalering og prosessutforming. Driftsfasen er ventet å gi erfaring med og kunnskap om blant annet teknologienes egnethet for fullskala anvendelse, samt gi muligheter for utvikling og kvalifisering av CO2-fangstteknologiene.

Kostnadsestimatet for teknologisenteret for TCM oppdateres i tråd med industriell praksis etter hvert som prosjektering og bygging av anlegget skrider frem. Investeringsestimatet på TCM er om lag 5,2 mrd. kroner. I planleggingen av TCM, ble det utarbeidet foreløpige kostnadsestimater. Etter investeringsbeslutning oppdateres planene for prosjektet, bl.a. basert på erfaringene fra gjennomført arbeid, herunder kostnadsestimatene for de ulike delene av prosjektet. Prosjektet foretok i vår en budsjettrevisjon som ble presentert i revidert budsjett for 2010.

Statsrådens tale under åpningen.