Historisk arkiv

Konsesjon for kraftledning mellom Sima og Samnanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har etter klagebehandling opprettholdt NVEs vedtak om å gi Statnett konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning mellom Sima og Samnanger.

Olje- og energidepartementet har etter klagebehandling opprettholdt NVEs vedtak om å gi Statnett konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning mellom Sima og Samnanger.

- Forsyningssikkerheten til befolkningen i bergensregionen er ikke akseptabel. Etter en grundig behandling av de ulike alternativene har jeg kommet fram til at byggingen av linjen Sima-Samnanger er både riktig og nødvendig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Med dagens ledningsnett i Hordaland er det fare for at sentrale deler av regionen kan bli mørklagt dersom en av de eksisterende ledningene faller ut. Når luftledningen mellom Sima og Samnanger står ferdig, vil forsynings­sikkerheten i området komme opp på et akseptabelt nivå. En ny ledning vil også sikre nødvendig kapasitet i nettet for tilførsel av økt energiproduksjon i området.

– Vi har gjort omfattende vurderinger av alternative løsninger, inkludert andre traseer og sjøkabel. Ingen av disse alternativene gir oss en tilstrekkelig forbedring av forsyningssikkerheten, sier Riis-Johansen.  

Selv om det er lagt stor vekt på å ta hensyn til natur og miljø ved valg av trasé, vil byggingen av Sima-Samnanger medføre naturinngrep. Vedtaket som nå fattes inneholder en grundig gjennomgang av hva inngrepet vil medføre av skader og ulemper på naturmangfoldet. En rekke avbøtende tiltak blir fastsatt for å redusere disse ulempene så langt som mulig. 

For ytterligere å redusere belastningen på naturen, vil Statnett bli pålagt å sanere deler av kraftledningen mellom Mauranger og Samnanger ved Kvamskogen. Statnett er i tillegg blitt bedt om å søke konsesjon for å bygge en transformator i Øystese. Dermed kan også kraftledningen mellom Samnanger og Norheimsund saneres.  

  - Jeg har stor respekt for engasjementet i denne saken fra berørte kommuner, reiseliv og naturinteresser. Behovet for en stabil og akseptabel kraftforsyning for bergensregionen gjør imidlertid nettutbygging nødvendig. Da er jeg overbevist om at Sima-Samnanger er den beste løsningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det settes av 100 millioner kroner til avbøtende tiltak. Pengene skal forvaltes av Hordaland fylkeskommune. Midlene skal nyttes for å motvirke eventuelle negative virkninger for reiselivet i Hardanger.

Presentasjon fra pressekonferansen i pdf format

Se hele pressekonferansen på Nett-TV.

Les vedtaket i pdf-format