Historisk arkiv

Omfattende satsing på fangst og lagring av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2011

Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 2,7 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2011. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SF og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger.

Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 2,7 milliarder kroner til CO2-håndtering i 2011. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SF og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger.

-Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring. Fangst og lagring av CO2 må bli et viktig virkemiddel for å kutte utslippene av klimagasser, og vi fortsetter derfor den omfattende satsingen. Samtidig skal vi øke produksjonen av fornybar energi og effektivisere energibruken i industri og bygg, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Prosjektene på Mongstad er et av de viktigste tiltakene i energi- og klimapolitikken. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er blant verdens første og største testanlegg for CO2-fangst. Teknologisenteret er i dag mer enn 50 prosent ferdigstilt og testingen vil etter planen starte i begynnelsen av 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 880 millioner kroner for å dekke statens andel av investeringer i teknologisenteret på Mongstad i 2011.

Regjeringen budsjetterer med 725 millioner kroner til planleggings- og forprosjekteringsarbeid med fullskala CO2-fangst på Mongstad. I tråd med industripraksis, er det er lagt ned et betydelig arbeid for å bringe prosjektet nærmere et grunnlag for investeringsbeslutning. Regjeringen har tidligere pekt på behovet for økt kunnskap knyttet til bruk av aminteknologi til CO2-fangst. På bakgrunn av prosjektets betydelige innslag av teknologiutvikling og oppdatert informasjon om risiko knyttet til anvendelse av aminteknologi, vurderer regjeringen om det bør legges til grunn alternative løsninger for den videre prosjektgjennomføringen. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere gjennomgang av dette før jul.

Framdriftsplanen for planleggingsarbeidet i forbindelse med transport og lagring av CO2 fra Mongstad er samordnet med arbeidet med CO2-fangstanlegget. Regjeringen foreslår å bevilge 785 millioner kroner i 2011 til planlegging og forberedelser av løsninger for transport og lagring av CO2 fra fangstanlegget på Mongstad. Bevilgningen omfatter også arbeid som skal bidra til økt kunnskap om potensialer for fremtidig lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Det er gjort et omfattende og viktig utredningsarbeid av CO2-håndtering på Kårstø. Arbeidet har bidratt til å fremskaffe nyttig kunnskap om ulike aspekter ved det å etablere fullskala CO2-håndteringsanlegg. CO2-håndtering på Kårstø vurderes opp mot andre klimatiltak i regjeringens arbeid med en melding til Stortinget om klimapolitikken.

Regjeringen foreslår et driftbudsjett for Gassnova SF på 92 millioner kroner i 2011. Gassnova forvalter statens interesser i de pågående CO2-håndteringsprosjektene, og bidrar til gjennomføring av CLIMIT-programmet i samarbeid med Norges forskningsråd. Samlet vil CLIMIT få tilført om lag 176 millioner kroner i 2011. En utvidelse av CLIMITs mandat til også å gjelde CO2-håndtering av industriutslipp er notifisert og godtatt av EFTAS overvåkningsorgan ESA.

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for det internasjonale arbeidet for å fremme CO2-håndtering som klimatiltak. Det foreslås bevilget 10 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett i 2011 til arbeidet med oppfølging av handlingsplanen.

Olje- og energidepartementet har behov for ulik, ekstern bistand blant annet knyttet til kvalitetssikring, juridiske og organisatoriske problemstillinger og statsstøtteregelverk i forbindelse med statlig engasjement i CO2-håndteringsprosjekter. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ekstern bistand i statsbudsjettet for 2011.

Ingressbilde: Teknologisenter Mongstad (TCM) slik det fremstår i oktober 2010. Foto: OED