Historisk arkiv

Regjeringen går inn for delvedtak for kraftledningen Ørskog-Sogndal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet skal nå sluttføre konsesjonsbehandlingen slik at det kan fattes delvedtak for deler av kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Denne kraftledningen er helt sentral for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Olje- og energidepartementet skal nå sluttføre konsesjonsbehandlingen slik at det kan fattes delvedtak for deler av kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Denne kraftledningen er helt sentral for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

De aktuelle strekningene er fra Sogndal til Moskog og fra Haugen i Ørsta til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger. Det tas sikte på at konsesjonsvedtakene kan foreligge så tidlig som mulig vinteren 2011. Dette betyr at anleggsarbeidet på disse strekningene etter planen kan starte opp i 2011.

- Kraftledningen Ørskog-Sogndal vil være sentral for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. I tillegg vil denne kraftledningen utløse ny produksjon av fornybar kraft, spesielt i Sogn og Fjordane. Jeg er derfor svært glad for at vi kommer videre med det viktige arbeidet med å binde sammen kraftnettet i Midt-Norge og Sør-Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen åpner ikke for sjøkabel på hele strekningen Ørskog-Sogndal. En sjøkabel på hele strekningen Ørskog-Sogndal ville ikke utløse nye fornybare energiprosjekter, ta lang tid å realisere, og være uforholdsmessig dyr. Olje- og energidepartementet ber imidlertid Statnett konsesjonssøke alternative luftledningstraséer i Bremanger og Naustdal, i tillegg til sjøkabel mellom Ørskog og Store Standal i Ørsta.

- Gjennom å starte dette arbeidet samtidig som vi ber Statnett konsesjonssøke ytterligere alternativer, oppnår vi to ting. Vi opprettholder fremdriften i arbeidet med denne viktige kraftledningen, samtidig som vi imøtekommer lokale ønsker om ytterligere utredninger av alternative traseer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen møtte den 20.oktober ordførere fra berørte kommuner langs den planlagte kraftledningen.

- Det var et godt og konstruktivt møte, og innspillene fra kommunene har vært og vil være viktig i mitt videre arbeid med denne kraftledningen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Bakgrunn
NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Sogndal. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning på hele strekningen. Vedtaket ble påklaget fra mange hold, og Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i oktober 2009.

Kart delvedtak Ørsta - Bremanger (pdf)
Kart delvedtak Sogndal-Moskog (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonssøknad Bremanger kommune (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonssøknad Naustdal kommune (pdf)
Kart anmodning om ny konsesjonssøknad på Sunnmøre (pdf)

NB! De grønne sirklene på kartene markerer at departementet anmoder om en ny søknad innenfor sirkelen. Sirklene markerer ikke en presis trasé.

Brev til Statnett om alternative utredninger (pdf)