Historisk arkiv

Ti millioner til åpningsprosess ved Jan Mayen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2011

Regjeringen foreslår ti millioner kroner til miljøkartlegging i forbindelse med åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet som er igangsatt i havområdene ved Jan Mayen.

-Vi er i gang med åpningsprosessen i havområdene ved Jan Mayen. For det videre arbeidet er denne bevilgningen viktig, og det er gledelig at vi nå kan begynne med kartleggingen i området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det er lagt opp til en prosess som vil bestå av to hovedelementer; kartlegging av geologien og kartlegging av miljøverdiene i området. En miljøkartlegging vil kunne innebære undersøkelser til havs for økt forståelse av havbunnen, kartlegging av sjøfugl og tilstedeværende fauna i området. Et konsekvensutredningsprogram vil avklare type og omfang av kartlegging nærmere. Det tas sikte på å sende utkast til utredningsprogram på høring høsten 2010. Basert på innspillene som fremkommer gjennom høringsrunden vil et endelig utredningsprogram bli utarbeidet. Kartleggingen av ressurspotensialet for petroleum vil skje i regi av Oljedirektoratet.
 
-Stortingets beslutning om igangsettelse av en åpningsprosess i havområdene på norsk side ved Jan Mayen må ses i sammenheng med det langsiktige perspektivet som kreves for utnyttelse av de gjenværende ressursene på norsk sokkel. Innhenting av ny kunnskap er en viktig del av det fremtidige beslutningsgrunnlaget, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren markerte oppstarten på åpningsprosessen for Jan Mayen ved å arrangere seminar og befaring av øya høsten 2009, og det har i fortsettelsen vært avholdt orienteringsmøter med relevante departementer og underliggende etater for å sikre en hensiktsmessig planlegging av det videre arbeidet med åpningsprosessen.