Historisk arkiv

Historisk arkiv

Varsler bred gjennomgang av kraft- og energibalansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil fremme en stortingsmelding om energipolitikken. I den forbindelse vil det bli nedsatt et energiutvalg som skal se på den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050. Utvalgets arbeid vil danne et viktig grunnlag for stortingsmeldingen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil fremme en stortingsmelding om energipolitikken. I den forbindelse vil det bli nedsatt et energiutvalg som skal se på den langsiktige utviklingen i kraft- og energibalansen fram mot 2030 og 2050. Utvalgets arbeid vil danne et viktig grunnlag for stortingsmeldingen.

Utvalget skal utrede og vurdere sentrale faktorer som påvirker energi- og kraftbalansen i Norge, blant annet produksjon, forbruk, nettutbygging og kraftutvekslingen med utlandet. Energiutvalget vil få en bred sammensetning, der både interessegrupper og personer med særlig fagkunnskap deltar.

- I løpet av året vi snart har bak oss har vi fått på plass flere viktige milepæler i energipolitikken. Med det er tiden inne for å legge grunnlaget for en ny, framtidsrettet og bred energipolitisk plattform. Dette i form av en energimelding som gjør oss i stand til å møte utfordringene i energisektoren i tiårene som kommer, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han peker på at regjeringen i vår fikk på plass den nye havenergiloven, som åpner nye muligheter for en helt ny energiform i årene som kommer. Samtidig har regjeringen lagt et løp for bygging av sentrale kraftlinjer som Sima-Samnanger og Ørskog-Sogndal. I forrige uke undertegnet videre den svenske og norske regjeringen en protokoll for et felles marked for elsertifikater. Dette vil føre til en storstilt utbygging av fornybar energi i de to landene. Regjeringen har også trappet opp satsingen på energieffektivisering til et rekordnivå i 2011.

- Med disse avgjørende forutsetningene på plass er tiden kommet for å se energipolitikken i et nytt, helhetlig og langsiktig perspektiv. Målet er å samle Norge til ett kraftrike med like og forutsigbare priser på strøm. Det nye energiutvalget og energimeldingen blir nye viktige steg på den veien, sier Riis-Johansen.

Utvalget skal vurdere regionale energi- og kraftbalanser. Videre skal utvalget ta for seg sammenhengen mellom energiutviklingen og muligheter for verdiskaping, sysselsetting, kompetanse- og teknologiutvikling. Forholdet mellom energipolitikken, klimapolitikk og konsekvenser av klimaendringer blir også en del av mandatet.

Arbeidet i utvalget skal være ferdig vinteren 2012.

Les mandatet her.