Historisk arkiv

260 millioner til kunnskapsinnhenting i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Årets statsbudsjett legger opp til en offensiv satsing på å videreutvikle olje- og gassvirksomheten i nord. I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen til sammen 84 millioner kroner til seismikkinnsamling i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav samt konsekvensutredninger for Jan Mayen og Barentshavet sørøst.

Årets statsbudsjett legger opp til en offensiv satsing på å videreutvikle olje- og gassvirksomheten i nord.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen til sammen 84 millioner kroner til seismikkinnsamling i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav samt konsekvensutredninger for Jan Mayen og Barentshavet sørøst. I tillegg er det i 2012 lagt opp til å bruke 180 millioner kroner til innsamling av seismikk ved Jan Mayen og i delelinjeområdet mot Russland. Til sammen utgjør satsingen mer enn 260 millioner kroner. Satsingene er i stor grad en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som ble lagt fram i vår.

- Dette er godt nytt for Norge generelt og Nord-Norge spesielt. Petroleumsvirksomheten flytter seg nordover. Det vil bli mer helårig aktivitet i Barentshavet når Goliat settes i produksjon. Det er gjort nye, oppløftende funn som Skrugard og Norvarg. Statsbudsjettet for 2012 peker enda lenger framover. Med nytt areal i nord åpner det seg muligheter for en ny slagkraftig næring i et langsiktig perspektiv. Nå er det Nord-Norges tur, sier olje- og energiminister Borten Moe.

Det er satt av 100 millioner til seismikkinnsamling ved Jan Mayen og 80 millioner til seismikk i Barentshavet sørøst. Slik kartlegging gjør det mulig å si noe om ressursgrunnlaget i de to områdene. Potensialet for petroleumsvirksomhet er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når åpning av områdene skal vurderes. Det er også bevilget midler til utredning av konsekvenser av petroleumsvirksomhet i disse områdene. Forutsatt at konsekvensutredningene gir grunnlag for det, vil regjeringen anbefale at områdene åpnes for petroleumsvirksomhet. Sakene vil bli fremmet for Stortinget.

- Åpningsprosessen for Jan Mayen skal belyse viktige aspekter ved åpning for petroleumsvirksomhet i et område som ikke tidligere har vært vurdert for denne type virksomhet. Jeg ser fram til å få kartlagt muligheter og konsekvenser av petroleumsvirksomhet her. Samtidig skaper delelinjeavtalen med Russland store muligheter for norsk oljeindustri i Barentshavet. For første gang vil vi foreta en systematisk datainnsamling i Barentshavet sørøst. Kunnskapen fra datainnsamlingen vil sørge for at vi kan si mer om ressurspotensialet i dette spennende området, og vil sammen med konsekvensutredningen gi et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere videre aktivitet, sier Borten Moe.

Regjeringen har besluttet å styrke den allerede gode kunnskapen om petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehav på flere viktige områder. Det er i statsbudsjettet satt av 50 millioner kroner til seismikk i Nordland IV og V og bevilget midler til en kunnskapsinnhenting som skal omfatte de uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II, med særlig fokus på samfunn og næringer. Kunnskapen skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet etter petroleumsloven og som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

- Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehav har startet. Jeg har allerede besøkt Harstad, Stokmarknes, Svolvær og Bodø for å få innspill til forhold som bør belyses bedre. Disse innspillene tar jeg med meg videre. Vi har til samme tid ikke en fullstendig oversikt over olje- og gassressursene i disse områdene. Derfor vil jeg samle inn ny seismikk der det er dårlig datadekning. I tillegg legger jeg til rette for kjøp av seismiske data som allerede er samlet inn. Dette vil gi oss nye perspektiver, og et bedre grep om ressursgrunnlaget i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.