Historisk arkiv

Innføringen av avanserte strømmålere vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innen utgangen 2015 skal 80 prosent av kundene ha avanserte strømmålere. Det er klart etter at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har vedtatt endringer i avregningsforskriften for å innføre Avanserte målings- og styringssystemer (AMS).

Innen utgangen 2015 skal 80 prosent av kundene ha avanserte strømmålere. Det er klart etter at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har vedtatt endringer i avregningsforskriften for å innføre Avanserte målings- og styringssystemer (AMS).  Med AMS vil kundene få en automatisk strømmåler, noe som gir mulighet for bedre kontroll med eget energiforbruk. Tilnærmet hele befolkningen skal ha fått avanserte strømmålere innen utgangen av 2016.

- AMS vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og stimulere til mer energisparing. For eksempel kan man se for seg at kunden automatisk kan få koplet ut varmtvannstanken et par timer når strømprisen er på det høyeste. Slike løsninger kan gi billigere strøm og bedret forsyningssikkerhet, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet.

Når kundene flytter forbruk fra høylasttimer til lavlasttimer, vil utnyttelsen av strømnettet bli bedre. Strømleverandørene vil få bedre informasjon om faktisk forbruk. Dette vil bidra til å dempe ekstreme pristopper som vi har opplevd om vinteren. AMS gir utvidete muligheter til å begrense effektuttak hos kunder i kortere eller lengre perioder. Denne muligheten kan bidra til å redusere behov for reservekapasitet i overføringsnettet. AMS kan også gjøre det lettere å håndtere feil i nettet.

Olje- og energidepartementet ba NVE ta med en forsert frist for utrulling i Midt-Norge i forskriften som skulle sendes på høring. Høringsuttalelsene gikk nærmest entydig mot dette. Nettselskapene i Midt-Norge gis derfor nå samme frist for utrulling av AMS som resten av landet.

Gevinstene ved AMS avhenger av at det finnes nett- og strømprodukter som benytter disse målernes muligheter og det tar tid å utvikle. En for knapp frist til nettselskapene vil også øke faren for feilinvesteringer og kan føre til at utrullingen blir mer kostbar for kundene enn nødvendig. Avklaringene i EUs standardiseringsprosess har også tatt lenger tid enn forventet.

- Høringsuttalelsene har vist at det er grunn til å stille spørsmål ved gevinstene av en fremskyndet utrulling i Midt-Norge. Vi tar derfor dette til følge, sier Vigdenes.

Les mer om AMS på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)