Historisk arkiv

Økt produksjon i Iveland kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I statsråd i dag har Agder Energi Produksjon AS fått tillatelse til å utvide Iveland kraftverk i Iveland kommune i Aust-Agder.

- Utvidelsen vil gi tilgang på ny produksjon, og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi. Samtidig er dette utbyggingsprosjektet et godt eksempel på mulighetene til å få mer produksjon i et område som tidligere er bygd ut, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Netto produksjonsøking i Iveland kraftverk er anslått til ca 140 GWh/år, som tilsvarer det årlige forbruket til ca 7000 husstander. Totalproduksjonen i Iveland kraftverk vil med dette utvidelsesprosjektet utgjøre i underkant av 500 GWh pr. år.

Elvestrekningen mellom Gåseflådammen og Skaiåevja har i dag ikke pålegg om slipp av minstevannføring etter gjeldende konsesjon. Etter den nye tillatelsen skal det slippes en minstevannføring på 2,5 m3/s fordelt over året, som vil etablere en elvestreng med et godt fungerende elveøkosystem. Minstevannføringen skal differensieres slik at 3 m3/s slippes om sommeren og 2 m3/s om vinteren. En slik sommervannføring vil redusere de visuelle og landskapsmessige konsekvensene av prosjektet.

Utbyggingen vil gi en betydelig sysselsettingsvirkning for distriktet i anleggsperioden som strekker seg over flere år, og prosjektet vil også gi positive ringvirkninger for næringslivet i området.

Avtalen med utbygger vil gi kommunen fordeler i form av større infrastrukturtiltak som vei, gang- og sykkelvei, masseuttak fra deponi med sprengstein samt et engangstilskudd på inntil 1 million kroner til gjennomføring av allmennyttige nærmiljøtiltak. Utbyggingen vil også tilføre kommunen økte skatteinntekter og konsesjonsavgifter.