Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Enova spydspiss for energi- og klimaarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i dag en ny, fireårig avtale om forvaltningen av midlene i Energifondet.

- Med denne avtalen gjør vi Enova til Regjeringens spydspiss i energi- og klimaarbeidet. Avtalen reflekterer at Enova fremover både skal være et viktig verktøy for å realisere miljø- og klimavennlig energiomlegging, og at de skal fremme utvikling av ny energi- og klimateknologi. Enova vil dermed bidra til å styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Gjennom Stortingets behandling av klimameldingen ble Enovas budsjett for neste avtaleperiode avklart. I tillegg ble viktige premisser for Enovas virksomhet bestemt. Blant annet skal Enova forvalte regjeringens nye satsing på klimateknologi. I avtalen er dette konkretisert gjennom at Enova skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

For arbeidet med energiomlegging er det satt et mål om at Enova skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 1/4 TWh innen utgangen av 2015.

For arbeidet med energi- og klimateknologi skal Enova ha som mål at satsingen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp og bygger opp under utviklingen av energiomlegging på lang sikt. Satsingen er rettet mot uvikling av ny teknologi og støtte til teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon. I henhold til avtalen skal Enova minimum sette av 10 prosent av de årlige, disponible midlene i Energifondet til denne satsingen. Enova skal vurdere prosjekter ut fra potensialet for kostnadseffektive utslippsreduksjoner på lang sikt. 

Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova sikrer at midlene fra Energifondet blir forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger som ligger til grunn for Stortingets vedtak om opprettelsen av Energifondet, Stortingets vedtak knyttet til klimameldingen og innenfor øvrige rammer som gjelder for bruken av fondets midler. Avtalen skal gjelde til 31.12.2015.

Les hele avtalen her (pdf).

OED signerte i dag en ny avtale med Enova. Fra venstre ekspedisjonssjef Sigurd Tveitereid, olje- og energiminister Ola Borten Moe og adm.dir. i Enova Nils Chr. Nakstad (Foto: Lise Rist/OED)