Historisk arkiv

Ja til kraftutbygging i Tosbotn i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag gitt endelig konsesjon til Leiråa- og Tosdalen kraftverk i Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland. Samtidig har Olje- og energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til fire småkraftverk som var påklaget i samme område. Dette gjelder Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Kjelvika kraftverk.

Regjeringen har i dag gitt endelig konsesjon til Leiråa- og Tosdalen kraftverk  i Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland. Samtidig har Olje- og energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til fire småkraftverk som var påklaget i samme område. Dette gjelder Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Kjelvika kraftverk.

Samlet vil alle prosjektene kunne gi opp mot 150 GWh ny fornybar energi, noe som tilsvarer forbruket til  om lag 7500 husstander. HelgelandsKraft AS står bak fem av prosjektene, mens Kjelvika kraftverk skal bygges av Fjellkraft AS.

- De neste årene skal det bygges vannkraft og vindkraft i et tempo vi ikke har sett på lenge her i landet. Dette er et ledd i arbeidet med å vri Norge i fornybar retning. Utbyggingene i Tosbotn er derfor ikke bare viktige for Brønnøy kommune, men også for hele landet, sier statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet.

Blakstad legger også vekt på at utbyggingene vil bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt.

- Utbyggingene vil kunne bidra til aktiv næringsvirksomhet i en kommune med store vernebelagte områder. Det betyr mye at lokale myndigheter har vært positive til prosjektene, sier Blakstad.

Ikke minst utbyggingen av Leiråa kraftverk og regulering av Leiråvatnet er av stor betydning lokalt. I dag brukes Leiråa til vannforsyning for settefiskanlegget til Marine Harvest i Tosbotn, en hjørnesteinsbedriften i bygda. Det er planer om å utvide settefiskanlegget. Kraftutbyggingen med tilhørende regulering av Leiråvatnet er en forutsetning for en slik utvidelse.

Kort omtale av de enkelte sakene (alle i Brønnøy kommune i Nordland):

Leiråa kraftverk
Regjeringen har funnet at de negative konsekvenser for natur, landskap og miljø er mindre enn fordelene av den nye regulerbare kraften som utbyggingen medfører. Kraftverket vil bidra med om lag 26,2 GWh årlig fornybar energi.

Tosdalen kraftverk
Regjeringen har funnet at de negative konsekvenser for natur, landskap og miljø er mindre enn fordelene av den nye fornybare kraften som utbyggingen medfører. Kraftverket vil bidra med om lag 41 GWh årlig fornybar energi.

Kjelvika kraftverk
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til bygging av Kjelvika kraftverk. Tilpasninger av prosjektet som vannvei i tunnel og bortfall av vei fra Tosbotn, samt krav til minstevannføring både om sommeren og vinteren, vil etter departementets vurdering hensynta berørte interesser i området i tilstrekkelig grad. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 14,3 GWh årlig fornybar energi.

Bjørnstokk kraftverk
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til bygging av Bjørnstokk kraftverk. Departementet mener at en utbygging vil gi akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser etter pålegg om avbøtende tiltak. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 25,8 GWh årlig fornybar energi.

Tverråa kraftverk
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til bygging av Tverråa kraftverk. Etter departementets syn vil virkningene for landskap og friluftsliv være begrenset, og konsekvenser for biologisk mangfold vil kunne avbøtes i tilstrekkelig grad med fastsatte vilkår. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 16,8 GWh fornybar energi.

Storelva kraftverk
Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til bygging av Storelva kraftverk. Departementet mener at en utbygging vil gi akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og andre interesser etter pålegg om avbøtende tiltak. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 22,6 GWh fornybar energi.