Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Konsesjon til fem vindkraftverk i Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjoner til fem vindkraftverk i kommunene Bjerkreim, Hå og Gjesdal i Rogaland. Vindkraftverkene vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW og en årlig produksjon på om lag 1,3 TWh, noe som tilsvarer forbruket til rundt 65.000 hustander.

Nettkapasiteten i området er god, og samtlige vindkraftverk kan tilknyttes sentralnettet gjennom en felles transformatorstasjon og med svært begrenset ny ledningsbygging. Prosjektene har meget gode vindforhold, og vil bli av de beste i Norge produksjonsmessig.

- Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Norges til nå største samlede utbygging av vindkraft. De fem vindkraftverkene utgjør en omfattende og konsentrert utbygging av noen av landets beste vindressurser. Vi gir i dag altså konsesjon til mer vindkraftproduksjon enn det som er bygget ut i hele Norge hittil. Jeg har merket meg at samtlige kommuner i området som blir berørt, er positive til denne satsingen. Denne vindkraftutbyggingen vil være et viktig bidrag i Norges satsing på fornybar energi frem mot 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Konsesjonssøknader for opprinnelig syv prosjekter har vært behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat.  Alle konsesjonsvedtakene ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Departementet har opprettholdt konsesjonene til Bjerkreim og Gravdal, gitt konsesjon til Måkaknuten og Stigafjellet, og stadfestet konsesjonen til Skinansfjellet med en mindre reduksjon av planområdet av hensyn til hubro.

Departementet opprettholder avslagene på prosjektene Ulvarudla og Brusali-Karten.

Departementet har konkludert med at klagene på prosjektet Moi/-Laksesvelafjellet må tas til følge. En betydelig risiko for skade på rovfugl av unik og nasjonal verdi også sett i sammenheng med andre viktige miljøhensyn har her vært avgjørende. Det gis derfor ikke konsesjon til denne utbyggingen.

Det samlede prosjektområdet for vindkraftverkene er det eneste vi har i Rogaland hvor forutsetningene for en betydelig konsentrert utbygging av meget gode vindressurser med så stor kraftproduksjon er til stede. Det er likevel ikke til å komme fra at utbyggingen kan ha negative konsekvenser for rovfugl, hubro, landskap og kystlynghei. Det er derfor pålagt omfattende for- og etterundersøkelser for å kartlegge omfanget av og påvirkningen på rovfugl og hubro. Gjennom detaljplanlegging er det fra konsesjonsmyndighetene også pålagt undersøkelser og tilpasninger av hensyn til naturmangfoldet.

Les vedtaket her.