Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2012: Utlysning av areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen.

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2013.

- Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er et viktig verktøy for forvaltningen av petroleumsressursene på norsk sokkel. Det er også et sentralt virkemiddel i vår strategi for de modne områdene. Mindre funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur samtidig som det også kan være potensial for selvstendige utbygginger. Resultatet er forlenget levetid på eksisterende infrastruktur og produksjon fra nye funn, altså en ekte vinn-vinn situasjon, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I TFO 2012 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 48 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2011, fordelt på to i Nordsjøen, 13 i Norskehavet og 33 i Barentshavet. Denne TFO-utvidelsen representerer en oppfølging av de beslutninger som er tatt i forvaltningsplanene og utvidelsen er viktig for å kunne oppnå de målene for videre petroleumsaktivitet som er satt i petroleumsmeldingen.

- Beslutningene i forvaltningsplanene er lagt til grunn for årets TFO-utvidelse og dette sikrer god ivaretakelse av viktige miljø- og fiskerihensyn. Utvidelsen som er foretatt er viktig for fortsatt god ressursutnyttelse. I Barentshavet gir den muligheten til videre utforskning rundt Goliat og Snøhvit, mens utvidelsen i Nordsjøen bringer nye interessante blokker i nærheten av Gjøa. I Norskehavet representerer blokkene spennende muligheter i en tid hvor ny infrastruktur planlegges, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Søknadsfristen er satt til 6. september 2012, kl 12.00.
Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart TFO 2012-utlysning

Bakgrunn
Kriteriene for modent areal finnes i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Følgende kriterier ligger til grunn for utvidelsen av TFO-området:

  • Areal er infrastrukturnært. Dette omfatter både eksisterende og planlagt infrastruktur. Eventuelle ressurser i arealene anses som tidskritiske.
  • Areal med letehistorie. Dette omfatter arealer som er tidligere tildelt og tilbakelevert, areal med kjente letemodeller og areal som ligger mellom tildelt og tilbakelevert areal.
  • Areal som grenser til eksisterende forhåndsdefinerte områder, men som ikke er omsøkt i nummererte runder.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder er den årlige konsesjonsrunden i geologisk modne områder. Ordningen ble etablert i 2003 og området kan utvides, men ikke innskrenkes, innenfor de rammene som forvaltningsplanene setter. Mens de nummererte konsesjonsrundene, omfatter de umodne områdene, sikrer TFO-ordningen utforskning av modne områder på norsk sokkel. Ordningen er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten og produksjonen på kontinentalsokkelen.

I Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten varslet regjeringen at den vil:

  • Gjennomføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel for å bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon.
  • Innenfor rammene av forvaltningsplanene, legge petroleumsfaglige vurderinger til grunn for hvilke områder som inngår i TFO-området.
  • Innføre offentlig høring ved TFO-runder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

Forvaltningsplanene er regjeringens verktøy for forvaltning av havområdene på norsk sokkel. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i havområdet og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Planene baserer seg på mange og grundige underlagsstudier og er en omfattende prosess hvor forskjellige hensyn blir veid opp mot hverandre. For havområdene som er omfattet av en forvaltningsplan, legger denne derfor rammene for hvor og på hvilke vilkår det kan foregå petroleumsvirksomhet. Forslag til utlysning av områder i en TFO-runde vil derfor være innenfor de rammene som forvaltningsplanene for området setter.

For TFO 2012 ble det introdusert en ordning med offentlig høring.  Denne har som mål å fange opp eventuell ny, vesentlig informasjon som ikke er tatt med i forvaltningsplanene eller viktig informasjon og hensyn i områder som ikke er omfattet av forvaltningsplaner.