Historisk arkiv

Vi bygger Norge – nettmeldingen lagt frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la i dag fram nettmeldingen ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” (Stortingsmelding 14 (2011-2012). I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la i dag fram nettmeldingen ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” (Stortingsmelding 14 (2011-2012). I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

- Vi har behov for store investeringer i nettet for å sikre verdiskaping og forsyningssikkerhet i hele landet, samt tilrettelegge for utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nettpolitikken som presenteres i meldingen skal legge til rette for regjeringens mål om:

• Sikker tilgang på strøm i alle deler av landet
• Høy fornybar elektrisitetsproduksjon
• Næringsutvikling som krever økt krafttilgang, som kraft fra land til petroleumsvirksomheten og industrivirksomhet
• Tilstrekkelig overføringskapasitet mellom regioner, slik at det blant annet ikke blir langvarige store forskjeller i strømpris mellom områder
• Et klimavennlig energisystem som tar hensyn til naturmangfold, lokalsamfunn og andre samfunnsinteresser

I nettmeldingen foreslår regjeringen noen justeringer i dagens konsesjonssystem.

Regjeringen foreslår at en ekstern aktør skal kvalitetssikre nettselskapets vurdering av behovet og alternative hovedløsninger for nettiltaket. Deretter vil departementet avgi en politisk uttalelse om behov og konseptvalg etter en offentlig høring. En slik tidlig politisk avklaring av behov og konseptvalg vil bidra til at den etterfølgende behandlingstiden kan reduseres. NVE vil som i dag være den sentrale konsesjonsmyndigheten. Nettmeldingen understreker viktigheten av at berørte som ønsker å påvirke saken deltar i prosessene som NVE legger opp til.

Regjeringen foreslår videre at vedtaksmyndigheten heves til Kongen i statsråd. Dette betyr at det ikke lenger vil fattes et førsteinstansvedtak i NVE, og som kan påklages. Alle berørte parter vil imidlertid kunne uttale seg til NVEs innstilling i en forutgående høring. Dette vil etter departementets vurdering være både mer demokratisk og effektiviserende.

- Beslutninger om store kraftledninger innebærer viktig politiske valg. Behovet for nettinvesteringer framover gjør at konsesjonsbehandlingen må effektiviseres. Endringene vi har lagt fram vil bidra til dette og tydeliggjøre de politiske valgene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Her kan du lese Ola Borten Moes fremleggelse av nettmeldingen og utbyggingen av Smibelg og Storåvatn


(Evang/OED)