Historisk arkiv

344 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2014 anslått til nærmere 344 milliarder kroner i 2013. Av dette utgjør skatter og avgifter 207 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med om lag 123 milliarder kroner. Olje- og gassprisene som er forutsatt for anslagene er på henholdsvis 635 kroner per fat og 2,29 kroner per standard kubikkmeter. I tillegg til dette kommer utbytte fra Statoil på 14 milliarder kroner.

- Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring og kommer hele landet til gode. Det ser vi både gjennom de store inntektene som tilfaller fellesskapet og i antallet arbeidsplasser fra sør til nord som er knyttet til virksomheten, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.   

Investeringene i petroleumsnæringen er i 2014 forventet å være på rundt 197 milliarder kroner.

- En stor andel av dagens investeringer går med på å sikre produksjon fra eksisterende felt og fra mindre felt som er avhengig av eksisterende infrastruktur. Det er god ressursforvaltning at det investeres mens infrastruktur er tilgjengelig. Samtidig er det viktig for verdiskaping på lengre sikt at det parallelt jobbes med utforskning av og utbygginger i mindre modne områder, som i Barentshavet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Produksjon av råolje, NGL og kondensat forventes å være på om lag 1,8 millioner fat per dag i 2014. Gassproduksjonen er forventet å være på nesten 107 milliarder standard kubikkmeter.

Estimatet for de samlede petroleumsressursene på norsk sokkel er nylig oppdatert. Ressursene har økt med seks prosent i forhold til tidligere anslag og er nå beregnet til å være 88 mrd. fat. Økningen kommer av at ressursanslagene for Barentshavet sørøst og havområdende rundt Jan Mayen nå er inkludert. Av de samlede anslåtte petroleumsressursene er om lag 42 prosent produsert per 31.12.2012.

- Ressursene på norsk sokkel gir grunnlaget for videre verdiskaping i lang tid framover. Ved fortsatt satsing på økt utvinning på eksisterende felt, fortsatt utbygging av funn og aktiv utforskning av åpnede areal vil petroleumsindustrien bidra med inntekter, arbeidsplasser og innovasjon i flere tiår fremover.  Videre gir aktiviteten på norsk sokkel muligheter for den norske leverandørindustrien til å fortsette sin utvikling som en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig næring, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.