Historisk arkiv

Konsesjon til ny kraftledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort klagesaken etter NVEs vedtak, og gitt Statnett konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV sentralnettsledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. NVEs vedtak var påklaget av blant annet reindriften og lokale interesser.

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort klagesaken etter NVEs vedtak, og gitt Statnett konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV sentralnettsledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. NVEs vedtak var påklaget av blant annet reindriften og lokale interesser. 

- Den nye ledningen er den beste løsningen for å bedre forsyningssikkerheten i området mellom Ofoten og Balsfjord. Kraftledningen vil legge til rette for økt forbruk i regionen, og gi mulighet for tilknytning av mer fornybar energiproduksjon. Styrking av kraftnettet fra Ofoten er også en forutsetning for oppgradering av nettet i Nord-Troms og Finnmark, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Det er nødvendig å styrke forsyningssikkerheten i dette området for å redusere risikoen for utfall av kraftforsyningen til store deler av Nord-Norge nord for Ofoten. Dette er avgjørende for fortsatt etablering og utvikling av industri og annen næringsvirksomhet, og for tilrettelegging av fornybar produksjon i denne landsdelen.

Den nye kraftledningen skal i hovedsak parallellføres med eksisterende 420 kV ledning.  100 km med eksisterende 132 kV nett saneres som følge av bygging av ny ledning.

Klagene fra reindriften og andre samiske interesser har vært gjenstand for en omfattende behandling. Departementet har besluttet at traseen ved Kvernmo i Gratangen skal legges om samtidig som det er fastsatt vilkår om en rekke avbøtende tiltak av hensyn til reindriften. Ved Kjosvatn i Balsfjord er traseen endret av landskapshensyn etter klager fra lokale interesser.

Vedtaket

Lenke til oversiktskart Ofoten-Balsfjord.

 

(OED/Statnett)