Historisk arkiv

Lanserer veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Ressursene i havet og under havbunnen gir grobunn for fiskeri- og petroleumsnæringen som skaper store verdier for det norske samfunn. Næringene bidrar til sysselsetting og levedyktige lokalsamfunn langs hele norskekysten.

- I mer enn 40 år har fiskeri- og petroleumsnæringen delt norske havområder. Stort sett har dette gått bra, men vi har også forståelse for de fiskerne som har opplevd tilfeller med interessekonflikt. Vi er helt klare på at det skal være plass til begge disse viktige næringene. Med gjensidig respekt og tilpasning av aktivitet skal vi få dette til også i fremtiden. Vi vil ha god sameksistens på havet, derfor har vi bedt om å få utarbeidet denne veilederen. Så håper vi at seismikkveilederen skal bidra til god sameksistens mellom de to næringene, sier statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Ola Borten Moe.

De siste årene har omfanget av seismiske undersøkelser på norsk sokkel økt og nye aktører har kommet til. Nye og forbedrede seismiske data har vært avgjørende for påvisning av flere av de store funnene som er gjort på norsk sokkel i løpet av de siste årene. I noen tilfeller har seismiske undersøkelser ført til interessemotsetninger mellom fiskefartøy og seismikkfartøy. Myndighetene har derfor gjennomført flere endringer i regelverket for å bedre sameksistensen på havet.

Utgangspunktet skal fortsatt være at seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske.  Ordningen med fiskerikyndig person ombord på seismikkfartøyene er forbedret og det er innført krav om sporing av seismikkfartøy. Videre har aktørene i næringene etablert flere arenaer for dialog og utveksling av informasjon. Dette gir et bedre grunnlag for sameksistens.

 - Vi vil med denne veilederen klargjøre hvilke regler og rutiner som gjelder. Vi håper også at vi med dette kan bidra til nødvendig forståelse for at det må være plass til begge disse viktige næringene. Ikke minst tydeliggjør veilederen at det foreligger et system og regelverk som styrer både fiskeriene og petroleumsvirksomheten. Økt forståelse om hvordan de to næringene kan samarbeide og påvirke hverandre er en forutsetning for aksept for næringenes behov og dermed bedre sameksistens, sier statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Ola Borten Moe.

Veilederen i pdf.

(OED)