Forsiden

Historisk arkiv

Nytt forskningssenter til Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norges forskningsråd har besluttet å legge det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis til Tromsø.

Forskningsmiljøet ved senteret i Tromsø skal bidra til å løse utfordringer for petroleumsutvinning i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen av senteret. 

- Økt kunnskap og ny teknologi vil styrke den økende petroleumsaktiviteten i nordområdene. Etableringen av det nye senteret er en milepæl i arbeidet med å bygge kompetanse i Nord-Norge. Søknaden fra Tromsø oppfyller alle de kriterier vi har satt, og det er svært gledelig at arbeidet nå kan starte for fullt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I tillegg til midlene fra staten vil senteret også få bidrag fra næringslivet.

- Norge skal bli ledende på kunnskap om nordområdene. Senteret vil styrke norsk kunnskap om petroleumsaktivitet i Arktis som er et sentralt felt i nordområdearbeidet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011), hvor Olje- og energidepartementet varslet at grunnlaget for et slikt senter ville bli vurdert. Tilrettelegging av forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord er også et satsningsområde i Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011-2012).

Forskningsrådet vil stå for den faglige oppfølgingen av det nye senteret. Sentrale kriterier for tildeling er faglig styrke og kvalitet, involvering og medfinansiering fra næringsliv, og tilknytning til ledende fagmiljøer i andre deler av landet og utlandet.

Les mer om tildelingen på Norges forskningsråd sine hjemmesider.

 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe i samtale med dekan Morten Hald og rektor Jarle Aarbakke, i bakgrunnen fakultetsdirektør John Arne Opheim  (foto: HSI / OED).

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og Senterpartiets Irene Lange Nordahl sammen med universitetsrektor Jarle Aarbakke. I forgrunnen SPUs leder Sandra Borch (foto: HSI / OED).