Historisk arkiv

Satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke satsingen på økt utvinning. I tillegg gis det støtte til to forskningssentre, ett med fokus på økt utvinning og ett for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke satsingen på økt utvinning. I tillegg gis det støtte til to forskningssentre, ett med fokus på økt utvinning og ett for petroleumsvirksomhet i Arktis. 

Potensialet for økt utvinning fra olje- og gassfelt på norsk sokkel er betydelig og utgjør store verdier. En økning i utvinningsgraden på bare en prosent, vil med dagens oljepris gi en brutto salgsinntekt på over 350 milliarder kroner.

- Regjeringen foreslår i budsjettet to viktig grep som vil bidra til å realisere verdipotensialet for økt utvinning på norsk sokkel. For det første styrker vi myndighetsapparatet ved økte bevilgninger til Oljedirektoratet og Petoro for at disse i enda større grad kan være pådrivere for økt utvinning fra felt i drift. For det andre har vi opprettet et nytt forskningssenter for økt utvinning ved Universitetet i Stavanger som vil være i full drift fra 2014. Senteret skal i samarbeid med næringen utvikle nye metoder og ny kunnskap for økt utvinning, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

Tidligere i høst ble det også besluttet å legge et nytt forskningssenter for økt utvinning til Universitetet i Stavanger. Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden utover det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene. Olje- og energidepartementet skal støtte senteret med 10 millioner kroner i året over en femårs-periode. Senteret skal også medfinansieres av næringslivet.

I slutten av mai måned ble det besluttet å legge et nytt forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i Arktis til Tromsø. Forskningsmiljøet ved senteret skal bidra til å løse utfordringer for petroleumsutvinning i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen av senteret. Senteret vil også få bidrag fra næringslivet.

- Senteret skal styrke forskningsmiljøet og rekruttering til petroleumssektoren i nord. Med dette senteret vil vi få økt innsikt i ressursgrunnlaget og utvikle metoder for mer miljøvennlig leting i Arktis, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-211) ”En næring for framtida”, fastslår regjeringen at hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Viktige deler av denne målsettingen er å øke utvinningen fra de feltene på norsk sokkel som allerede er i produksjon, styrke forskningen på området og tilrettelegge for forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord. Dette er også et satsingsområde i Nordområdemeldingen, Meld. St.7 (2011-2012).