Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Viktig styrking av kraftnettet i Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett SF konsesjon til bygging og drift av en 420 kV kraftledning mellom Bamble og Rød i Telemark fylke.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett SF konsesjon til bygging og drift av en 420 kV kraftledning mellom Bamble og Rød i Telemark fylke.

Kraftledningen er 38 kilometer lang og vil gå mellom Rød transformatorstasjon i Skien kommune og nye Bamble transformatorstasjon i Bamble kommune.

- Vi står foran en betydelig opprusting av det sentrale kraftnettet i Norge, og det skal bygges mye kraftledninger frem mot 2020. Kraftledningen mellom Bamble og Rød vil gi bedre forsyningssikkerhet for Sør- og Østlandet, samtidig som vi møter forventet forbruksvekst fra husholdninger og næringsliv i regionen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har tidligere gitt konsesjon til nye Grenland transformatorstasjon i Skien kommune og utvidelse av Rød transformatorstasjon. Samlet vil disse tiltakene gjør at rundt 55 kilometer med 132kV ledninger kan rives. Videre vil kraftledningen legge til rette for utbygging av fornybar kraft og for kraftutveksling mot kontinentet. Tiltaket vil også ivareta forsyningssikkerheten i nettet under andre planlagte ombygginger på Sør-Vestlandet, og bedre utnyttelse av eksiterende kraftledningstraseer.    

Byggingen av den nye kraftledningen vil skje på vilkår fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i vedtak av 28. september 2012.

Les hele vedtaket (pdf)