Historisk arkiv

En nødvendig kraftlinje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg i VG, 24.07.2010

Innlegg av Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i VG lørdag som et svar på Innlegg av Lars Ove Seljestad i VG 20. juli om kraftledningen mellom Sima og Samnanger. På trykk i VG 24.07.2010.

Lars Ove Seljestad kommer i VG 20. juli med en rekke påstander om den planlagte kraftledningen mellom Sima og Samnanger. Seljestad hevder regjeringens hovedargument for bygging av ledningen, nemlig forsyningssikkerheten til landets nest største by og en region med en stor befolkning, er en tilsløring, og at den egentlige grunnen er å skaffe billig kraft til oljeindustrien. Dette er feil. 

I hele 2008 var det nesten 600 timer hvor én eneste feil i hovednettet i dette området ville ført til en utkobling i bergensregionen med nærmere 400.000 innbyggere. For hele sist vinter var antall timer med uakseptabel driftssikkerhet nærmere 1400. Det tilsvarer 58 vinterdøgn. Å kalle dette en politisk tilsløring faller på sin egen urimelighet. I 2010 skal folk ha strøm til lys og varme når de trenger det mest, uavhengig av hvor de bor. Tryggheten for dette er ikke til stede i dag i bergensregionen.

Etter grundige utredninger konkluderte vi med at sjøkabelalternativet fra Sima til Norheimsundheller ikke gir en god nok kraftforsyningssikkerhet. Dette uavhengig av hva prisen måtte være. Dersom det oppstår feil på sjøkabelen vil det kunne ta svært lang tid å reparere den, i motsetning til et luftspenn. I mellomtiden vil belastningen på resten av nettet være minst like stor som den er i dag. Det kan vi ikke leve med.

Når det gjelder kraftbehovet for oljeindustrien i bergensregionen (Troll og Kollsnes), har maksforbruket siden 2007 ligget helt stabilt. I samme periode har resten av maksforbruket i regionen økt med 15 prosent. Det vil si at all økning i kraftforbruket vi har sett de senere år i regionen skyldes alminnelig forbruk og andre næringsformål, uavhengig av petroleumsvirksomheten. Og i årene som kommer er det ikke bare oljeindustrien som trenger økt krafttilførsel. En betydelig del av økningen vil gå til all annen industrivirksomhet i regionen, til servicenæring og bedrifter, og ikke minst til alminnelig forbruk til folk flest i et område med betydelig befolkningstilvekst.

Når det gjelder høyden på mastene, vil bare én av dem bli over 40 meter. Resten vil gjennomsnittlig ikke være over 30 meter, men det er også flere som ikke vil være høyere enn 20 meter. Jeg har stor forståelse for de som mener byggingen av linja vil representere et uønsket naturinngrep, men jeg synes debatten fortjener å være basert på riktige opplysninger.

Jeg har også stor respekt for engasjementet som er kommet til uttrykk mot byggingen av denne ledningen. Likevel kan jeg ikke som ansvarlig statsråd la være å ta nødvendige grep for å gjøre noe med den uakseptable forsyningssikkerheten i bergensregionen. Beslutningen om å tillate bygging av kraftlinjen mellom Sima og Samnanger er derfor nødvendig.