Historisk arkiv

Grunn til optimisme!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg av olje- og energiminister Ola Borten Moe i Tidens Krav 06.12.12.

Innlegg av olje- og energiminister Ola Borten Moe i Tidens Krav 06.12.12.

Grunn til optimisme!

Av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt. I fjor ble det boret 52 letebrønner noe som førte til 22 nye funn på sokkelen. Blant disse var Johan Sverdrup-funnet – et av de ti største funnene på norsk kontinentalsokkel noensinne. Det ble foretatt investeringer på hele 140 milliarder kroner.

Vi behandlet 10 utbyggingssaker i fjor. Dette var alt fra små tidskritiske hurtigutbyggingsprosjekter, som vil forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, til den 65 milliarders store revitaliseringen av Ekofiskfeltet. I år har Åsgard undervannskompresjon, Skuld, Jette, Bøyla, Svalin, Edvard Grieg og Martin Linge-feltet alle fått godkjent sine utbyggingsplaner.

For første gang siden 1994 jobbes det nå med å åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Det er satt i gang en prosess for å få åpnet områder rundt Jan Mayen og tidligere omstridt område i det sørlige Barentshavet. Samtidig opplever vi rekordstor interesse for TFO 2012, som er tildelinger i de modne områdene på norsk sokkel. Vi har nå et forslag ute på høring som innebærer ytterligere utvidelse av TFO-området i Norskehavet. I tillegg nærmer søknadsfristen seg for 22. konsesjonsrunde. I denne konsesjonsrunden er det utlyst blokker i Norskehavet som vi tror vil bidra til å opprettholde interessen for umodne deler av Norskehavet.

Vi ser også en klar tendens til at næringen nå går nordover. Dette har vært et klart utviklingstrekk i norsk oljehistorie: Vi startet i Nordsjøen, beveget oss gradvis nordover til Norskehavet og i dag har vi etablert Barentshavet som vår tredje petroleumsprovins.

Et hovedpoeng for meg som olje- og energiminister er at aktiviteten til havs også skal gi næringsutvikling på land. Etter hvert som petroleumsvirksomheten har beveget seg nordover på kontinentalsokkelen har aktiviteten gitt ringvirkninger i hele landet. Vi ser nå at utbyggingene i Norskehavet og Barentshavet gir betydelige ringvirkninger langs kysten.

Norge satte seg tidlig mål om å bygge en sterk norskbasert industri som kunne betjene oljeselskapene på sokkelen. I over 40 år har industrien bygget sin kompetanse gjennom å løse stadig mer krevende oppgaver på sokkelen. Teknologiutvikling har vært nødvendig for å gjøre utvinning av petroleumsressurser lønnsomme, eller i det hele tatt teknologisk mulig.

Teknologiske gjennombrudd har skjedd i et samspill mellom forskningsinstitusjoner, oljeselskap og leverandørindustri. Dette har vært svært vellykket, og er en viktig årsak til suksessen norsk leverandørindustri nå opplever internasjonalt. Norge har i dag en petroleumsrettet leverandørindustri som på flere områder er verdensledende. En viktig del av denne positive utviklingen er oppbygging og utvikling av lokale leverandører som har den rette kompetansen og kapasiteten til å levere til prosjektene.

Klippfiskproduksjon var lenge hovednæringen i Kristiansund og det som gjorde byen kjent, ikke bare i Norge, men også i de landene som klippfisken eksporteres til. I dag domineres næringslivet i Kristiansund av olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken. Forsyningsbasen Vestbase er viktig i denne sammenheng, sammen med flyplass og helikopterbase. Vestbase er i dag byens største arbeidsplass. Evne til omstilling er viktig hvis man skal ta del i oljeeventyret. Kristiansund er et godt eksempel på en by som griper mulighetene som ligger i olje- og gassvirksomhet.

De første feltene i Norskehavet ble funnet på Haltenbanken på begynnelsen av åttitallet. Deretter kom feltutbyggingene på løpende bånd. Draugen var først ute med produksjonsstart i 1993. Deretter fulgte Heidrun, Njord, Norne, Åsgard og Kristin. Sist, men ikke minst så startet produksjonen fra Ormen Lange i 2007.  I dag er prosjektene Åsgard undervannskompresjon og Skuld under utbygging. Åsgard undervannskompresjon innebærer utvikling og installering av ny teknologi som øker utvinningen av gass fra Åsgard-feltet. Skuld er en undervannsutbygging knyttet opp mot Norne-feltet og utnytter ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Jeg forventer flere av denne typen utbygginger i tiden fremover.

Det er derfor ingen grunn til å tro at aktiviteten vil gå ned med årene som kommer. Optimismen har kommet for å bli i olje- og gassvirksomheten, så også i Kristiansund.