Historisk arkiv

Har tid til å vente

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg av olje- og energiminister Ola Borten Moe i Dagens Næringsliv 1. februar 2013

Olje- og energidepartementet har gjennomført en kunnskapsinnhenting om petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Funnene i studiene som er gjort bekrefter at det ikke er særlige miljømessige forhold som tilsier at vi ikke kan ha petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når min anbefaling for neste periode likevel er ikke å åpne for verken konsekvensutredning eller nye områder, har det to årsaker.

  1. Jeg ønsker å lytte til de entydige signalene fra fiskerne. Fiskeriene er avgjørende viktige for utviklingen av hele kysten vår. Vi opplever nå rekordhøy verdiskaping både innenfor fiske og olje. Det er bra, og en viktig indikasjon på at disse to viktige næringene eksisterer godt i lag, side om side. Det må vi også få til i disse områdene, og da trenger vi tid.
  2. Vi har tid til å vente. Det er nå høy aktivitet i allerede åpnet del av sokkelen, og vi planlegger å åpne nye områder i Barentshavet og rundt Jan Mayen før sommeren. Tilgang til areal er en viktig forutsetning for stabil og bærekraftig aktivitet innenfor vår viktigste næring.

Grunnlag

For de aktuelle områdene, Troms II, Nordland VII og de uåpnede delene av Nordland IV, V og VI, er denne regjeringens politikk klar og tydelig. Det skal ikke igangsettes konsekvensutredning av de uåpnede delene av det nordøstlige Norskehavet i inneværende stortingsperiode. Videre vil det i åpnede deler av Nordland VI ikke være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Jeg har hele tiden vært tydelig på dette.

Arbeidet som er gjort vil gi de ulike partiene et bedre grunnlag for å vurdere saken i sine programprosesser fram mot landsmøtene. Så vil den parlamentariske situasjonen etter valget avgjøre veien videre. Både som statsråd og nestleder er det er naturlig å delta i denne prosessen. Det er slik et demokrati skal fungere.

Liten påvirkning

Men hva har vi lært av kunnskapsinnhentingen? Jeg vil konsentrere meg om de tre områdene jeg mener er viktigst:

  1. Forholdet til naturmiljøet
  2. Forholdet til fiskeressursene og fiskeriene
  3. Regionale muligheter til videreutvikling på land

I det store og hele har ordinær aktivitet liten påvirkning på naturmiljøet. Kunnskapsinnhentingen som er gjennomført bekrefter dette. Miljørisikoen er håndterbar også i dette området. Ved et oljeutslipp kan konsekvensene bli alvorlige. Samtidig er det ikke vesentlig forskjell her sammenlignet med andre deler av Norskehavet, Nordsjøen og utenfor Finnmark. 

Bein å stå på

Fiske er den enkeltnæring og bruker av havet som har størst betydning for Lofoten, Vesterålen og Senja i dag. De senere år har det vært en rasjonalisering og sterk produktivitetsøkning i sektoren.  Samtidig fanger de mer fisk enn noensinne. At færre sysselsettes i fiskeriene påvirker naturlig nok lokalsamfunnene. Behovet for nye næringsveier, ja nye bein å stå på, øker derfor. De store og produktive fiskebestandene i området står ikke i fare om en åpner for petroleumsvirksomhet. Hvordan kan jeg begrunne dette? Jo, ingen av de analysene som er gjennomført under kunnskapsinnhentingen, viser alvorlig skade på fiskebestanden.

Ringvirkninger

Olje- og gassvirksomheten til havs gir regionale muligheter til videreutvikling også på land. Det gir ringvirkninger. Det viser alle studier som er gjort – inklusive de som er gjennomført som del av kunnskapsinnhentingen. Men det trengs i grunnen ikke studier. Det holder med et besøk til Sandnessjøen eller Hammerfest.

Skrittvis utvikling

Sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet er i høyeste grad mulig. Jeg forventer at oljeselskapene tar utfordringen på alvor, og tar aktive grep for å få til god sameksistens. Fiskerinæringen må også bidra konstruktivt. Jeg mener vi kan ta en slik forsiktig, skrittvis utvikling for dette området. Og at vi deretter fortsetter utviklingen av åpnet del av Nordland VI. Til sammen blir dette en god pakke.

Til slutt forventer jeg at alle som deltar i debatten bruker kunnskapen vi har samlet inn. Bare da kan vi ha den åpne og faktabaserte debatten vi alle ønsker.