Historisk arkiv

Innspill ønskes til EU-kommisjonens forslag til jernbanepakke IV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen la 30. januar 2013 frem forslag til jernbanepakke IV. Pakken inneholder initiativ til endringer som kan få betydning for jernbanen i Norge. Samferdselsdepartementet har bedt om innspill til norske posisjoner.

EU-kommisjonen la 30. januar 2013 frem forslag til jernbanepakke IV.  Pakken inneholder initiativ til endringer som kan få betydning for jernbanen i Norge. Samferdselsdepartementet ønsket  innspill til norske posisjoner.    

Mottatte innspill er samlet i et pdf-dokument (18. mars 2013)


(Foto: NSB)

Forslaget til jernbanepakke IV omfatter følgende:

  1. Oppheving av forordningen om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper (Regulation(EEC) No 1192/69). Forordningen er ikke lengre i samsvar med senere vedtatte bestemmelser i EU, det omfatter ikke alle aktuelle togoperatører, og det er i strid med gjeldende statsstøtteregler. Les hele initativet (COM (2013) 26) her.  
     
  2. Oppheving av forordningen om opprettelsen av et europeisk jernbanebyrå (Regulation (EC) No 881/2004), og forslag om ny forordning om det Europeiske jernbanebyrået ERA. Forslaget innebærer blant annet at ERA blir tildelt nye oppgaver. En viktig endring medfører at ERA, i stedet for den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, skal utstede sikkerhetssertifikater. Forordningen skal også på en bedre måte ta hensyn til samspillet med interoperabilitetsdirektivet og sikkerhetsdirektivet. Les hele initiativet (COM (2013) 27) her.

  3. Endringer i kollektivtransportforordningen (PSO-forordningen)(Regulation (EC) No 1370/2007). Blant annet innebærer endringene at det innføres obligatoriske anbudskonkurranser for tildeling av ruter. Forordningen må sees i sammenheng med forslaget nevnt i punkt 4. Les hele initiativet (COM (2013) 28) her.

  4. Endringer i direktivet om etableringen av et felles europeisk jernbaneområde (Directive 2012/34/EU). Direktivet må sees i sammenheng med forslaget nevnt i punkt 3. Forslaget innebærer blant annet åpning for konkurranse om nasjonal passasjertransport på jernbane og muligheten for felles informasjons- og billetteringssystemer. Les hele initiativet (COM (2013) 29) her.

  5. Forslag om et direktiv om samtrafikkevnen på jernbanenettet (omarbeiding av Directive 2008/57/EC). Direktivet oppdaterer gjeldende direktiv om samtrafikkevnen, som har gjennomgått mange endringer siden det trådte i kraft. Forslaget innebærer blant annet regler om registre, typegodkjenning av materiell og direktivets virkeområde. Hele direktivet vil få nye artikkelnummer og kapitler. Les hele initiativet (COM (2013) 30) her.

  6. Forslag om et direktiv om jernbanesikkerhet (omarbeiding av Directive 2004/49/EC). Direktivet innebærer blant annet at det introduseres et felles europeisk sikkerhetssertifikat for togoperatører. Det gjøres også endringer for å oppnå bedre samsvar med samtrafikkdirektivet. Les hele initiativet (COM (2013) 31) her.


Rådet og EU-parlamentet vil nå starte behandlingen av forslagene.

Samferdselsdepartementet har startet vurderingen av jernbanepakke IV. På bakgrunn av dette ønskes synspunkter til forslaget så raskt som mulig, og senest innen 5. mars 2013.

OPPDATERT:

Mottatte innspill er samlet i et pdf-dokument (18. mars 2013)