Historisk arkiv

Avholdsplikt og promillegrense: Strengere krav til jernbaneansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Regjeringen la i statsråd i dag fram et lovforslag om å oppheve "avholdspliktloven", samtidig som de aktuelle bestemmelsene om "pliktmessig avhold" skal oppdateres og videreføres i vegtrafikkloven og jernbaneloven. (20.01.06)

Pressemelding

Nr.: 04/06
Dato: 20.01.06

Avholdsplikt og promillegrense: Strengere krav til jernbaneansatte

Regjeringen la i statsråd i dag fram et lovforslag om å oppheve "avholdspliktloven", samtidig som de aktuelle bestemmelsene om "pliktmessig avhold" skal oppdateres og videreføres i vegtrafikkloven og jernbaneloven.

Samtidig foreslås det at promillegrensen for førere og andre som arbeider med sikkerhet på jernbanen skal settes ned fra 0,5 til 0,2 promille. Det blir dessuten foreslått at disse ansatte skal få forbud mot å nyte alkohol eller andre rusmidler for en periode på opptil seks timer etter avsluttet tjeneste. Politiet skal ifølge forslaget kunne ta alkotest av personer som ledd i kontroll av jernbanevirksomhet, og av personer som er innblandet i ulykker.

Lovforslaget vil føre til et mer enhetlig regelverk i transportsektorene, og har til hensikt å styrke trafikksikkerheten. Samme promillegrense og avholdspliktregler vil dermed gjelde for personer som arbeider innenfor luftfart, sjøtransport med større skip, jernbanetransport og vegtransport.


Til redaksjonen:
For flere opplysninger, se Ot.prp. nr. 39 (2005-2006) Om lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)