Historisk arkiv

”Finnfast”: Finnøy og Talgje får ferjefritt vegsamband

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

I statsråd i dag er det lagt fram eit forslag om utbygging og finansiering av veg- og tunnelprosjektet ”Fastlandssamband til Finnøy, med tilknyting til Talgje”. (20.01.06)

Pressemelding

Nr.: 05/06
Dato: 20.01.06

”Finnfast”: Finnøy og Talgje får ferjefritt vegsamband

- I statsråd i dag er det lagt fram eit forslag om utbygging og finansiering av veg- og tunnelprosjektet ”Fastlandssamband til Finnøy, med tilknyting til Talgje”. Samferdselsdepartementet og regjeringa har dermed gjennomført dei vurderingar og avklaringar som må vere på plass før Stortinget kan ta stilling til utbygginga av dette viktige vegprosjektet i Rogaland, opplyser samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Prosjektet omfattar bygging av ein 5,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Hanasand på Rennesøy og Ladstein på Finnøy. I tillegg kjem om lag ein 1,5 kilometer lang tilknytingsveg i tunnel til Talgje. Utbygginga er eit ferjeavløysingsprosjekt som vil frigi ei ferje som i dag trafikkerer Søndre Finnøy-samband, mellom Hanasand på Rennesøy og Talgje og Ladstein i Finnøy kommune.

Utbygginga av Finnfast-prosjektet kan etter planen ta til sommaren eller hausten 2006, med sikte på at det nye vegsambandet kan opnast for trafikk i 2009. Byggjekostnadene for prosjektet er 530 millionar 2006-kroner. Når ein tar med finansieringskostnadene, blir dei samla kostnadene 747 millionar kroner 2006-kroner. Finansieringa av Finnfast-prosjektet skal etter planen skje ved bompengar, statlege løyvingar over budsjettet for riksveginvesteringar og ved hjelp av midlar frå ordninga med alternativ bruk av ferjetilskot. Bruken av midlar frå denne ordninga har mellom anna samanheng med innsparing av statlege ferjetilskot ved at ferjesambandet Hanasand - Talgje - Ladstein blir lagt ned som følgje av utbygginga av Finnfast-prosjektet.

Kart over Finnfast


Klikk her for å laste ned en større utgave av kartet (942 kb)

Til redaksjonen
For nærmare opplysingar – sjå: St.prp. nr 38 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknyting til Talgje (fylkesveg 606)