Historisk arkiv

Revidert budsjett 2006: 373,5 millionar kroner meir til veg, jernbane og luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

- Regjeringa gjer framlegg om tilleggsløyvingar på til saman 373, 5 millionar kroner i budsjettet til Samferdselsdepartementet for 2006. (12.05.06)

Pressemelding

Nr.: 30/06
Dato: 12.05.06

Revidert budsjett 2006:

373,5 millionar kroner meir til veg, jernbane og luftfart

- Regjeringa gjer framlegg om tilleggsløyvingar på til saman 373, 5 millionar kroner i budsjettet til Samferdselsdepartementet for 2006. Dette er fordelt med 215 millionar kroner til vegføremål, 128,5 millionar kroner til jernbaneføremål og 30 millionar kroner til Luftfartstilsynet.

- Tilleggsløyvingane vil særleg styrkje arbeidet med vedlikehald, asfaltlegging og rassikring på riksvegnettet. Budsjettauken dekkjer også midlar til utbetringar av skadar etter det uvanlege uveret på Vestlandet og i Trøndelag i vinter og i fjor haust. Regjeringa har dessutan sett av midlar til utviding av opningstidene ved trafikkstasjonane, bygging av gang- og sykkelvegar og planlegging og tilrettelegging for større utbyggingsprosjekt på jernbanenettet. Midlar til ekstra kostnader i samband med flytting av Luftfartstilsynet til Bodø er også omfatta av forslaget, saman med ein del meir budsjettekniske endringar.

Dette seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i samband med at regjeringa i dag har lagt fram forslag til revidert statsbudsjett for 2006.

215 millionar kroner til vegføremål

Regjeringa foreslår ein auke i løyvingane til vegføremål på i alt 516,2 millionar kroner. Av dette er 301,2 millionar kroner meir budsjettekniske endringar som ikkje direkte fører til aktivitetsauke, men som er utgifter som det er naudsynt å dekkje. Dette gjeld innbetaling av meirverdiavgift for to OPS-prosjekt ("offentleg/privat samarbeid") og ei teknisk justering som følgje av endra inntektsoverslag.

Den reelle aktivitetsauken for vegføremål blir etter dette til saman 215 millionar kroner, som er fordelt slik:

136 millionar kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegnettet.

78 millionar kroner til investeringar på riksvegnettet, medrekna 40 millioner kroner til rassikring.

1 milllion kroner til kjøp av riksvegferjetenester – for å utvide tilbodet med nattferjer på sambandet Stavanger – Tau frå 1. juli i år.

Skadar etter uvanleg uver: 40 millionar kroner til utbetring av vegar

Innanfor løyvingane til investeringar, drift og vedlikehald på riksvegnettet er det sett av i alt 40 millionar kroner til å dekkje uføresette kostnader til utbetring av skadar etter det uvanlege uveret på Vestlandet og i Trøndelag, i fjor haust og i januar og februar i år. Beløpet er fordelt med 25 millionar kroner frå investeringsposten og 15 millionar kroner frå budsjettposten for drift og vedlikehald.

116 millonar kroner til asfaltlegging på riksvegnettet

Av auken på 136 millionar kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegar skal 116 millionar kroner gå til asfaltlegging. Med denne foreslåtte budsjettauken og den auken som vart vedtatt i desember i fjor etter forslag frå Stoltenberg- regjeringa, kan det dermed i år nyttast 704 millionar kroner til asfaltlegging på riksvegnettet. Dette er 179 millionar kroner meir enn det som i fjor haust blei lagt til grunn i budsjettforslaget frå Bondevik- regjeringa.

Utviding av opningstider ved trafikkstasjonar

For å utvide opningstidene og redusere køane ved trafikkstasjonane er det sett av 5 millionar kroner. Beløpet blir dekt innanfor den foreslåtte budsjettauken til trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegnettet.

Investeringar på riksvegnettet: I alt 78 millionar kroner

Innanfor forslaget om ein auke på 78 millionar kroner til investeringar på riksvegnettet, er det ført opp i alt 40 millionar til rassikring. Midlane er fordelte slik:

10 millionar kroner til riksveg 43 Aunevik – Bukkesteinen i Vest-Agder

10 millionar kroner til riksveg 55 Stedjeberget i Sogn og Fjordane

10 millionar kroner til riksveg 62 Fresvika – Jordalsgrend i Møre og Romsdal

5 millionar kroner til E10 Fjøsdalen i Nordland

5 millionar kroner til riksveg 91 Ura i Troms

I alt 13 millionar av tilleggsløyvingane til riksveginvesteringar går til tre gang- og sykkelvegprosjekt: 5 millionar kroner gjeld den statlege delen av kostnadene til bygging av ei ny kommunal gang- og sykkelvegbru over E6 ved Furuset i Oslo, medan 3 millionar kroner gjeld den statlege delen av kostnadene for bygging av gang- og sykkelveg på E136 i Lesja i Oppland. I tillegg kjem 5 millionar kroner til bygging av gang- og sykkelveg på E39- strekninga Ulven – Søfteland i Os i Hordaland.

Tilleggsløyvingane til riksveginvesteringar gir også rom for 25 millionar kroner som er sett av til utbetring av skadar på vegnettet, på grunn uveret på Vestlandet og i Trøndelag i november 2005 og januar og februar i år. Dette beløpet kjem i tillegg til at det innanfor den foreslåtte auken i vedlikehaldsløyvinga er sett av 15 millioner kroner til utbetring av skadar etter uveret.

Planlegging og tilrettelegging for større jernbaneprosjekt: 11,5 millionar kroner

I alt 11,5 millionar kroner er foreslått som tilleggsløyving til Jernbaneverket, som skal nytte midlane til planlegging og kjøp av grunn i samband med større utbyggingstiltak. Dette er utbyggingstiltak som er vedtekne i samband med Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015, og som ligg til grunn for Soria Moria- erklæringa om satsing på jernbanen. Midlane skal særleg nyttast til planlegging og tilrettelegging for nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika, ombygging av Alnabru godsterminal i Oslo og dobbeltspor Fløen – Bergen. Midlane kjem i tillegg til tidlegare løyvingar til dette føremålet.

Godtgjersle til NSB - for oppryddning etter forureining

Regjeringa gjer ellers framlegg om å løyve 117 millionar kroner til Jernbaneverket som skal betale beløpet vidare til NSB, som godtgjersle for arbeidet med opprydding av kreosot ved eit nedlagt impregneringsverk på Lillestrøm sør. Det er viktig for NSB AS å få avklart kven som skal betale for dette arbeidet. Denne løyvinga inneber at Staten, ved Jernbaneverket, no tek ansvaret for kreosotoppryddinga. Løyvinga vil dessutan føre til at den økonomiske situasjonen til NSB AS blir reelt styrkt, går det fram av budsjettforslaget.

Luftfartstilsynet: 30 millionar kroner – til ekstra flyttekostnader

Regjeringa gjer framlegg om tilleggsløyvingar på til saman 30 millionar kroner til Luftfartstilsynet, for å dekkje auka kostnader i samband med at Luftfartstilsynet har flytta frå Oslo til Bodø. Auken er fordelt med 5 millionar koner i driftsutgifter og 25 millioner over budsjettposten ”Flyttekostnader”. Auken er innanfor dei justerte kostnadsoverslaga som blei lagt fram i samband med at Stortinget i fjor handsama gjennomføringa av vedtaket om å flytte Luftfartstilsynet til Bodø. - Samferdselsdepartementet vil følgje nøye med på flytteprosessen og kostnadsutviklinga i Luftfartstilsynet. Det er ein føresetnad at flytteprosessen blir gjennomført på ein måte som ikkje går ut over tryggleiken i luftfarten, samtidig som kostnadene ved flyttinga blir avgrensa, går det fram av budsjettforslaget.

Til redaksjonen:

For nærmare opplysningar - sjå St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006

Fylkesvis fordeling av tilleggsløyving til asfaltlegging