Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fylkesoversikt — forslag og tiltak i samferdselssektoren i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 92/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007:

Fylkesoversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

Østfold

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Østfold, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

52 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til arbeid på E18 på stamvegstrekningen Riksgrensen/Ørje - Oslo. I tillegg er det regnet med 225 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen er det satt av 167 millioner kroner til arbeid på prosjektet Momarken - Sekkelsten. Av dette beløpet forutsettes 130 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet Momarken - Sekkelsten omfatter bygging av 6,2 kilometer firefelts veg i ny trasé i kommunene Eidsberg, Trøgstad og Askim. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. I tillegg omfatter prosjektet omlegging av riksveg 22 på en om lag 1,3 kilometer lang strekning. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2007.

Til E18-prosjektet Sekkelsten - Krosby som nå er åpnet for trafikk, er det for neste år satt av 52 millioner kroner som i sin helhet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Samferdselsdepartementet vil seinere i høst komme tilbake til videreføringen av arbeidene på strekningen E18 Krosby - Knapstad, etter at den eksterne kvalitetssikringen er avsluttet, går det fram av budsjettforslaget.

Til prosjektet ”E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård)” er det ført opp i alt 740 millioner kroner. Av dette forutsettes 525 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. I prosjektet inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma parallelt med dagens bru.

Den 3 kilometer lange strekningen fra Solli til Åsgård åpnes for trafikk i oktober i år, mens resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2008.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 60 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Østfold får stilt til disposisjon 20 millioner kroner fra Østfoldpakka til sidevegstiltak knyttet til utbygging av E18 og til planlegging og grunnerverv.

Innenfor den statlige rammen for ”øvrige riksveger” prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer, medregnet midler til utbedring av Hvalertunnelen. I tillegg prioriteres midler til videre planlegging og grunnerverv for prosjektet Kråkerøyforbindelsen på riksveg 108. - Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av prosjektet har begynt. Samferdselsdepartementet vil eventuelt legge fram et eget forslag om utbygging og finansiering av prosjektet når det foreligger tilstrekkelige avklaringer, heter det i budsjettforslaget.

I forslaget blir det også vist til at det er lokalpolitisk tilslutning til å utvide eksisterende bompengeordning for fastlandssambandet til Kirkøy på riksveg 108 i Hvaler kommune for å finansiere tiltak på fylkesveg 472 til Utgårdskilen. - Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saken, heter det.

Innenfor forslaget til Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det satt av midler til planlegging av dobbeltspor på Østfoldbanen, som omfatter strekningen Kolbotn - Ski i Akershus. - Som en oppfølging av tidligere behandling i Stortinget er Østfold fylkeskommunes ønske om prioriteringsrekkefølge for utbygging av dobbeltsporparsellene lagt til grunn. Dette innebærer at strekningen Sandbukta - Moss skal bygges ut før parsellen Haug - Onsøy. Arbeidet med hovedplan for Sandbukta - Moss pågår og forventes ferdigstilt i 2007, med derpå følgende behov for oppdatering av reguleringsplanene, går det fram av budsjettforslaget.

Innenfor forslaget til bevilgning for kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet prioriteres blant annet utbygging av Berg kryssingsspor og Halden driftsbanegård på Østfoldbanen.

Innenfor Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det avsatt midler til fornyelse av Rolvsøy jernbanebru ved Greåker på Østfoldbanen.

 

Akershus

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Akershus, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Til utbyggingen av stamvegstrekningen E6 Vinterbru - Assurtjern er det ført opp en statlig bevilgning på 265 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe for utbyggingen av E6 til firefelts mellom Svinesund og Oslo. I prosjektet inngår en tunnel på 3,6 kilometer. Anleggsarbeidene startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.

Til stamvegstrekningen riksveg 2 Kløfta - Riksgrensen/Magnor er det foreslått en statlig investeringsramme på 90 millioner kroner. I tillegg kommer 120 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Innenfor denne rammen prioriteres prosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk, og til dette prosjektet er det satt av i alt 190 millioner kroner.

Prosjektet Kløfta - Nybakk omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer ny firefelts veg i Ullensaker kommune. Hele strekningen bygges med 16 meter vegbredde og midtrekkverk. Utbyggingen vil korte inn eksisterende riksveg 2 med om lag 1,5 kilometer. Delstrekningen Kløfta - Borgen åpnes for trafikk i oktober 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet i oktober 2007, går det fram av budsjettforslaget.

Innenfor de foreslåtte investeringsmidlene for E6 Oslo - Trondheim har regjeringen blant annet prioritert midler til planlegging av E6 på strekningen Gardermoen - Kolomoen.

Til stamvegprosjektet E16 Wøyen - Bjørum i Bærum er det for 2007 avsatt i alt 350 millioner kroner til videre anleggsarbeid, fordelt med 210 millioner kroner i statlige bevilgninger og 140 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet omfatter ny E16 på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. To tunneler med samlet lengde på 2,5 kilometer inngår i prosjektet. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2008.

9 millioner kroner er for 2007 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier - Drøbak - Vassum. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

Til stamvegstrekningen riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund er det for 2007 foreslått en statlig investeringsramme på 35 millioner kroner. Innenfor denne rammen dekkes merkostnader på prosjektet Lunner - Gardermoen. Det er fortsatt uenighet om sluttoppgjøret, og følgelig er det knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for prosjektet. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhet.

For stamvegstrekningen E6 Oslo - Trondheim er det prioritert midler til planlegging av E6 på strekningene Gardermoen - Kolomoen og Lillehammer - Otta.

- Planstatus er svært ulik for de forskjellige delstrekningene på E6 Gardermoen - Kolomoen. Departementet har besluttet at strekningen skal deles opp slik at det i første omgang kan fremmes en bompengeproposisjon for strekningene Gardermoen - Dal og Skaberud - Kolomoen. Det tas sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2007, forutsatt at tilstrekkelige avklaringer foreligger. Anleggsstart kan være mulig i 2007, går det fram av budsjettforslaget.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 152 millioner kroner for 2007. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon i alt 263 millioner kroner fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 140 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet og 123 millioner kroner til tiltak på øvrig riksvegnett. Dessuten er det lagt til grunn 21 millioner kroner som tilskudd fra private grunneiere for å finansiere deler av kostnadene for utbyggingen av riksveg 154 Søndre Tverrveg i Ås og Ski kommuner.

Innenfor den statlige rammen på 152 millioner kroner til ”øvrige riksveger” (riksveger utenom stamvegnettet) prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak.

Ved hjelp av ”vegmidler”, det vil si både statlige riksvegmidler og bompenger, vil det i 2006 bli brukt om lag 110 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Akershus. Det er lagt vekt på tiltak for å øke hastigheten og framkommeligheten for kollektivtrafikken.

Dessuten prioriteres forbedret tilgjengelighet til kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. I tillegg prioriteres statlig andel til prosjektet riksveg 154 Søndre Tverrveg i Ås og Ski kommuner. Prosjektet som delfinansieres med tilskudd fra private grunneiere, vil avlaste Nordbyveien mellom Nygårdskrysset på E18 og Ski sentrum og vil legge til rette for videre utvikling av Ski sentrum.

I budsjettforslaget blir det vist til at det i Handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006 - 2009 er lagt til grunn igangsetting av arbeidet med Fornebubanen i 2007. - Det foreligger imidlertid ikke endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet. Saken vil derfor bli lagt fram for Stortinget når det er skjedd nærmere avklaringer.

40 millioner kroner er foreslått til igangsetting av arbeidet med ombygging av Ski stasjon. Ombyggingen omfatter blant annet utviding med to nye spor og forbedring av tilgjengelighet, atkomstforhold og omstigningsforhold på stasjonen.

Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det satt av midler til arbeid med detalj- og reguleringsplan for jernbanestrekningen Kolbotn - Ski.

325 millioner kroner er avsatt til videre arbeid på prosjektet Lysaker stasjon, på Drammenbanen. Prosjektet er en ombygging av dagens stasjon fra to til fire spor til plattform og omfatter 900 meter nytt dobbeltspor, medregnet ny jernbanebru over Lysakerelva. Ny jernbane skal samordnes med ny busstasjon og med tilknytning til en egen bane som skal ta trafikk til og fra Fornebu. Konstruksjoner som er nødvendig for Fornebubanens endestasjon skal etter planen gjennomføres av Jernbaneverket, på vegne av Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for utbygging av bane til Fornebu. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2009.

Innenfor programområdet ”Stasjoner og knutepunkter” er det på Jernbaneverkets investeringsbudsjett satt av midler til videre arbeid med ombyggingstiltak ved Strømmen jernbanestasjon. Tiltakene vil bedre tilgjengeligheten til stasjonen.

 

Oslo

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Oslo, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Til riksveg 150 Ringveg 3 (Ulvensplitten - Tjernsmyr) i Oslo er det avsatt en statlig investeringsramme på 10 millioner kroner for 2007. Disse midlene vil bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.

Til prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen er det avsatt i alt 60 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune. De statlige midlene vil bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger. Midlene vil bli brukt til å starte byggingen av lokalvegene som inngår i prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av nytt hovedvegnett og lokalvegnett, med to tunneler, ny vegforforbindelse og ny hovedrute for gang- og sykkelveg. - I tidligere framlegg for Stortinget er det opplyst om at mottatte tilbud på tunnelentreprisene var vesentlig høyere enn forutsatt. En gjennomgang av prosjektet avdekket dessuten at det må ventes ytterligere kostnadsøkninger. Samtidig har gjennomgangen vist at det er et vesentlig potensial for innsparinger uten at dette vil gå ut over hovedmålene med prosjektet. Statens vegvesen har derfor avlyst tilbudskonkurransen og startet en mer detaljert gjennomgang av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til revidert kostnadsoverslag, videre framdrift og finansiering når det foreligger nærmere avklaringer, går det fram av budsjettforslaget.

For prosjektet ”Vegutbygging i Bjørvika” er det for 2007 lagt til grunn en statlig investeringsramme på 390 millioner kroner. Av dette beløpet er 53 millioner kroner innenfor rammen i Nasjonal transportplan 2006 - 2009. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 480 millioner kroner i bompenger fra ”Oslopakke 1” og 165 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 153 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon til sammen 758 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 480 millioner kroner til E 18 Bjørvikaprosjektet, medregnet nødvendig låneopptak, mens 278 millioner kroner skal nyttes til tiltak på ”øvrig riksvegnett”. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak.

Det forutsettes benyttet om lag 310 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i 2007. Av dette utgjør statlige midler 40 millioner kroner.

Det settes av midler til oppgradering av Kolsåsbanen i Oslo, noe som blant annet omfatter utbedring av underbygning, nye skinner, bygging av planskilte kryss, etablering av sikringssystem og nye stasjoner. Tiltakene er beregnet å koste om lag 330 millioner kroner. Av dette skal AS Oslo Sporveier bidra med 57 millioner kroner, mens resten forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger. En del av arbeidet tok til i høst, og arbeidet blir videreført i 2007.

I tillegg legges det opp til å starte arbeidene med opprusting av Jernbanetorget knutepunkt, og arbeidene ved Carl Berners plass T-banestasjon fullføres i 2007. Videre prioriteres framkommelighetstiltak for buss og trikk og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. Det legges også opp til at utbedringen av riksveg 161 på Carl Berners plass skal starte i 2007.

I budsjettforslaget er det vist til at en innenfor samarbeidet mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen har etablert et felles statlig-kommunalt program for miljøvennlig transport. - Programmet er med på å legge til rette for miljøvennlig person- og godstransport og skal bidra til bedre miljø, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Programmet inngår i arbeidet med Miljøsone Grodruddalen, der Miljøverndepartementet koordinerer statens innsats. Prosjekter og tiltak innenfor Statens vegvesens ansvarsområder vil bli finansiert gjennom de årlige budsjetter, går det fram av budsjettforslaget.

Samferdselsdepartementet går inn for å bygge om Alnabru godsterminal for å modernisere terminalen, slik at den blir bedre tilpasset økt intermodal transport, det vil si godstransport som kombinerer bruk av både tog og bil. For 2007 er det, over Jernbaneverkets investeringsbudsjett, satt av 80 millioner kroner til ombyggingen. Prosjektet planlegges ferdigstilt i midten av 2008.

Innenfor programområdet ”Stasjoner og knutepunkter” er det avsatt midler til brannsikringstiltak på Nationaltheatret stasjon og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til Haugenstua stasjon. Det vil dessuten bli gjennomført oppgradering av signal- og sikringsanlegget på Oslo S.

Det er inngått en avtale med svenske myndigheter om at det fra januar neste år skal etableres et fjerntog med daglige avganger mellom Oslo og Stockholm og et regiontog mellom Oslo og Karlstad.

Det er satt av om lag 73 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo - Gjøvik), som blir trafikkert av selskapet NSB Anbud AS.

Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen. - I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Hedmark

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Hedmark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

For stamvegstrekningen E6 Oslo - Trondheim er det prioritert midler til planlegging av E6 på strekningene Gardermoen - Kolomoen og Lillehammer - Otta.

- Planstatus er svært ulik for de forskjellige delstrekningene på E6 Gardermoen - Kolomoen. Samferdselsdepartementet har besluttet at strekningen skal deles opp slik at det i første omfang kan fremmes en bompengeproposisjon for strekningene Gardermoen - Dal og Skaberud - Kolomoen. Det tas sikte på å legge fram en bompengeproposisjon våren 2007, forutsatt at tilstrekkelige avklaringer foreligger. Anleggsstart kan være mulig i 2007, går det fram av budsjettforslaget.

På stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark - Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for strekningen gjennom Hedmark gitt prioritet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.

Til ”øvrige riksveger” i Hedmark, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 50 millioner kroner. Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer. I tillegg er det satt av midler til å finansiere blant annet avtalt statlig andel ved ombygging av den tidligere omkjøringsvegen til E6 gjennom tettstedet Brumunddal.

I samråd med Hedmark fylkeskommune og Värmlands- og Örebro län er det inngått en avtale med svenske myndigheter om at det fra januar neste år skal etableres fjerntog mellom Oslo og Stockholm og regiontog mellom Oslo og Karlstad.

 

Oppland

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Oppland, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

For stamvegstrekningen E6 Oslo - Trondheim er det prioritert midler til planlegging av E6 på strekningene Gardermoen - Kolomoen og Lillehammer - Otta.

I alt 38 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet ”Riksveg 4 omlegging ved Raufoss”. Av de foreslåtte midlene forutsettes 6 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 13 kilometer ny veg øst for Raufoss.

For riksveg 15 Otta - Måløy er det foreslått en statlig investeringsramme på 28 millioner kroner. Innenfor denne rammen fullfinansieres omleggingen av riksveg 15 utenom tettstedet Vågåmo. Dette prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2006.

13 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for E136 Dombås - Ålesund. Midlene vil bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Til stamvegstrekningen riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund er det for 2007 foreslått en statlig investeringsramme på 35 millioner kroner. Innenfor denne rammen dekkes merkostnader på prosjektet Lunner - Gardermoen. Det er fortsatt uenighet om sluttoppgjøret, og følgelig er det knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for prosjektet. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

For E6-strekningen Oslo - Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 50 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til å videreføre utbedringen av riksveg 33 mellom Odnes og Sollien, sør for Dokka. I tillegg prioriteres midler til prosjektet riksveg 255 Jørstad – Segalstad bru, som er forutsatt delfinansiert ved hjelp av bompenger. - Det er lokalpolitisk tilslutning til det foreslåtte finansieringsopplegget. Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saken, går det fram av budsjettforslaget.

Det er satt av om lag 73 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo - Gjøvik).

 

Buskerud

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Buskerud, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Til stamvegprosjektet E18 Høvik - Frydenhaug er det ført opp 160 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelse av E18 fra to til fire felt i bru over Drammenselva. Prosjektet ventes åpnet for firefelts trafikk i desember 2006. I 2007 vil det pågå etterarbeider som omfatter innkleding av brua og opparbeidelse av arealene under brua.

340 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug - Eik). Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende veg fra to til fire felt på en om lag 3 kilometer lang strekning. Vegen bygges med 29 meter bredde. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2008. Når dette prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 mellom Oslo og Tønsberg.

9 millioner kroner er for 2007 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier - Drøbak - Vassum. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

For hele stamvegstrekningen riksveg7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2007 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 10 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

Til stamvegstrekningen riksveg 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund er det for 2007 foreslått en statlig investeringsramme på 35 millioner kroner. Innenfor denne rammen dekkes merkostnader på prosjektet Lunner - Gardermoen. Det er fortsatt uenighet om sluttoppgjøret, og følgelig er det knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for prosjektet. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det for 2007 foreslått en statlig investeringsramme på 129 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). I tillegg er det regnet med at Buskerud får stilt til disposisjon 3,2 millioner kroner i forskudd fra Sigdal kommune til utbedringsarbeider på riksveg 287.

Innenfor denne rammen legges det opp til blant annet fullfinansiering av prosjektet riksveg 283 Kreftingsgate, som åpnes for trafikk i oktober 2006. 24,1 millioner kroner foreslås til dette prosjektet over 2007-budsjettet.

34,1 millioner kroner er avsatt til riksveg 283 Øvre Sund bru. Det legges opp til anleggsstart i 2007. Prosjektet inngår i Vegpakke Drammen, og er det siste prosjektet i den planlagte sentrumsringen.

BTV-rådet prioriterer ellers mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.

I budsjettforslaget blir det vist til at Samferdselsdepartementet ikke vil innføre vinterstenging av riksveg 7 over Hardangervidda nå. - En slik stenging vil ha negative konsekvenser, blant annet for reiseliv og annet næringsliv lokalt. Miljøverndepartementet vil bidra til at det skal utarbeides en ny fylkesdelplan for hele Hardangervidda. Planen skal blant annet ta for seg sikring av villreinens leveområde. Etter behandlingen av fylkesdelplanen vil spørsmålet om vinterstenging av riksveg 7 bli tatt opp på nytt. Det er også satt av midler til avbøtende strakstiltak, slik at villreinen blir utsatt for minst mulig ulempe ved at vegen er vinteråpen, går det fram av budsjettforslaget.

Innenfor programområdet ”Stasjon og knutepunkter” på Jernbaneverkets budsjett vil det bli satt i gang arbeid med ombyggingstiltak på Drammen stasjon for å bedre tilgjengeligheten. Det vil også bli startet arbeid med fornyelse av sikringsanlegget på Kongsberg stasjon.

 

Vestfold

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vestfold, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Til E18 Kopstad - Gulli er avsatt i alt 255 millioner kroner i statlige midler. Prosjektet omfatter bygging av 12 kilometer firefelts veg i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Vegen bygges med 29 meter bredde. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2007.

430 millioner kroner er avsatt til E18 Langåker - Bommestad. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg og foreslås i all hovedsak bompengefinansiert. Prosjektet omfatter bygging av om lag 8 kilometer ny firefelts veg i Sandefjord og Larvik kommuner. Vegen bygges med 29 meter vegbredde. - Under forutsetning av at Stortinget gir sin tilslutning til bompengeopplegget tas det sikte på at anleggsarbeidet skal begynne ved årsskiftet 2006/2007, og at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2009.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 59 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). I tillegg er det regnet med at Vestfold får stilt til disposisjon 424 millioner kroner i bompenger, fordelt med 324 millioner kroner til videreføring av Tønsbergpakken og 100 millioner kroner til prosjektet riksveg 306 Kirkebakken - Re grense.

Innenfor Tønsbergpakken videreføres arbeidene på prosjektet riksveg 311 Ringveg øst - vest - Kjelle. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2007. I tillegg videreføres arbeidene på gang- og sykkelvegen langs riksveg 308 mellom Kjøpmannskjær og Verdens ende. Ny trafikkløsning for Sykehuset i Vestfold, Tønsberg er ikke avklart, og anleggsstart er derfor utsatt. Under forutsetning av Stortingets tilslutning til regjeringens forslag om utbygging og bompengefinansiering av prosjektet riksveg 306 Kirkebakken - Re grense, legges det opp til å starte arbeidet på dette prosjektet i 2007. Prosjektet forutsettes i sin helhet finansiert med bompenger.

BTV-rådet har ellers prioritert de statlige midlene til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.

Innenfor forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det satt av midler til planlegging og grunnerverv som omfatter nye investeringsprosjekt. Dette gjelder blant annet dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, medregnet innkorting av Vestfoldbanen mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangertunnelen).

 

Telemark

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Telemark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Arbeidet med å øke frihøyden i Haukelitunnelene, på E 134 Drammen - Haugesund, forutsettes videreført i 2007. - Statens vegvesen har innhentet anbud på utbedringer som vil gi frihøyde på 4,2 meter i alle tunnelene. Det er kommet inn ett tilbud, med en totalkostnad på 350 millioner kroner. Ved anbudsutlysningen er det inkludert arbeider utover selve økningen av frihøyde. Tilbudet gir en kostnad som bryter med tidligere økonomiske forutsetninger for utbedringen. Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gå gjennom prosjektet på nytt, for om mulig å redusere omfanget. Det vil etter dette bli en ny anbudsutlysning, med sikte på at arbeidene kan ta til i 2007 med midler som ble stilt til disposisjon i budsjettet for 2006. Arbeidene ventes fullført i 2008. Vegdirektoratet vil foreta en vurdering av eventuelle midlertidige løsninger som best sikrer framkommelighet, samtidig som sikkerheten ivaretas. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det er foretatt nærmere gjennomgang av prosjektets omfang og kostnader, går det fram av budsjettforslaget.

Til stamvegstrekningen riksveg 36 Seljord - Eidanger er det foreslått en statlig investeringsramme på 14 millioner kroner. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 96 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). Det legges opp til anleggsstart på delstrekningen Eklund - Sannidal, som inngår i utbedringen av riksveg 38 Innfartsvegen til Kragerø. BTV-rådet prioriterer ellers mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.

Innenfor forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det satt av midler til blant annet planlegging som gjelder innkorting av Vestfoldbanen mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangertunnelen).

 

Aust-Agder

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Aust-Agder, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Til riksveg 9 Kristiansand - Haukeligrend er det foreslått en statlig investeringsramme på 10 millioner kroner for 2007. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til mindre investeringstiltak innenfor Setesdalspakka, i hovedsak mindre utbedringer. - Kostnadsrammen for Setesdalspakka har økt. I tillegg har bompengeinntektene blitt vesentlig lavere. Samferdselsdepartementet forutsetter at det blir tatt initiativ til å avklare videre prioriteringer, går det fram av budsjettforslaget.

Til dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv for prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand er det avsatt i alt 32 millioner kroner. Beløpet finansieres ved 27 millioner kroner i bompengemidler fra Aust-Agderpakka og 5 millioner kroner over statsbudsjettet. Prosjektet omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Prosjektet skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig-privat samarbeid). Deler av strekningen er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2008, mens resten av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2009.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 50 millioner kroner, medregnet 5 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen. Midlene prioriteres i all hovedsak til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer. Forsøksmidlene vil bli nyttet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.

 

Vest-Agder

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vest-Agder, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E18 Kristiansand - Stavanger - Bergen er det avsatt 15 millioner kroner i bompengemidler fra Listerpakken til å gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak på eksisterende E39 i tilknytning til OPS-prosjektet Handeland - Feda. Beløpet skal også dekke Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 140 millioner kroner, medregnet 15 millioner kroner til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen og 80 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 93 millioner kroner i bompenger fra Listerpakken.

Til prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord - Ulland er det lagt opp til å bruke 110 millioner kroner. Av dette er 88 millioner kroner bompenger.

Innenfor de ordinære riksvegmidlene prioriteres også mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Forsøksmidlene for Kristiansandsregionen vil bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tiltak for kollektivtrafikken.

Rassikringsmidlene prioriteres i sin helhet til prosjektet riksveg 43 Aunevik - Bukkesteinen som åpnes for trafikk i desember i år.

Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen,

Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen. - I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Rogaland

Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Rogaland, både på stamvegane og på andre riksvegar.

For E39, ”Kyststamvegen”, er det sett av midlar til sluttføring av arbeidet med ombygging av ferjekaiene i sambandet Mortavika - Arsvågen.

Til ”øvrige riksvegar”, det vil seie riksvegar utenom stamvegnettet, er det foreslått ei samla statleg investeringsramme på 173 millionar kroner. Beløpet er fordelt med 162 millionar kroner til forsøket med oppgåvedifferensiering knytt til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet) og 11 millionar kroner til rassikring. I tillegg er det rekna med at Rogaland får stilt til disposisjon 507 millionar kroner i bompenger, fordelt med 306 millionar kroner til tiltak innenfor Nord-Jærenpakka, 170 millionar kroner til riksveg 519 Fastlandsamband til Finnøy (Finfast), 16 millionar kroner til vidare utbygging av riksveg 45 i Gjesdal kommune og 15 millionar kroner til planlegging og kjøp av grunn for T-sambandet.

Av bompengemidlane til Nord-Jærenpakken, vil 140 millionar kroner gå til å vidare arbeid på prosjektet riksveg 44 Stangeland - Skjæveland, som er venta å bli opna for trafikk i 2007. I tillegg er det sett av 90 millionar kroner til vidare arbeid på prosjektet ”Riksveg 44 Omkjøringsvegen Klepp”.

I budsjettforslaget blir det vist til at det er gjennomført endringar i reguleringsplanen for vegprosjektet ”T-sambandet”. - Det er lokalpolitisk tilsutning til eit revidert finansieringsopplegg for å dekkje auka kostnader. Det er framleis lagt opp til innkrevjing av førehandsbompengar på ferjesambandet Mortavika - Arsvågen med samme takstsystem som i dag til prosjektet blir opna for trafikk. Ei ekstern kvalitetssikring skal gjennomførast for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil eventuelt leggje fram ein eigen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet når det ligg føre tilstrekkelege avklaringar, går det fram av budsjettforslaget.

Over investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er det avsett 225 millionar kroner til bygging av ny godsterminal på Ganddal. Den nye terminalen vil erstatte dagens terminalar i Stavanger og Sandnes. Terminalen vil gi meir rasjonell drift for togselskapa og speditørar. Utbygginga må elles sjåast i samanheng med den planlagde utbygginga av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Anleggsarbeidet skal etter planen vere ferdig hausten 2007.

270 millionar kroner er foreslått til utbygging av eit nytt spor mellom Sandnes og Stavanger. I tillegg til desse midlane over investeringsbudsjettet vil det innanfor forslaget til vedlikehaldsbudsjett bli nytta 30 millionar kroner til fornying av eksisterande sporanlegg. Utbygginga til dobbeltspor vil gi ein vesentleg auke i kapasiteten på strekninga. Dette legg til rette for å forbetre driftstabiliteten på strekninga, samtidig som det blir mogeleg å få til nye og meir kundetilpassa ruteopplegg for lokal- og regiontogtrafikken til og frå Stavanger.

Til "Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda" er det foreslått 107,2 millionar kroner. Samferdselsdepartementet legg opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søkje om midlar frå ordninga.

I 2007 vil ordninga bli evaluert, med sikte på å få klarlagt i kva grad ho er eit veleigna statleg verkemiddel for å påverke transportutviklinga i byområda, eller om andre tiltak er meir veleigna. Evalueringa vil vere eit grunnlag for å vurdere om ordninga skal vidareførast, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Hordaland

Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Hordaland, både på stamvegane og på andre riksvegar.

Til vidare arbeid med å utbetre E39 over Stord er det sett av 12 millionar kroner. Det lagt til grunn at beløpet skal dekkjast av bompengemidlar.

55 millionar kroner er ført opp for å avslutte arbeidet ved ferjekaiene Halhjem og Sandvikvåg, på E39. Prosjektet blir gjennomført i samband med at det frå 1. januar neste år skal setjast inn gassferjer på strekninga Halhjem - Sandvikvåg.

35 millionar kroner er avsett til stamvegprosjektet "E39 Romarheimsdalen (Gammelsæter - Nipetjørn)". Prosjektet omfattar ei strekning på om lag sju kilometer og gjeld i hovudsak utbetring av eksisterande veg. På ei delstrekning vil vegen bli lagd i ny trasé for å unngå problem med snø og snøskred. Prosjektet skal etter planen opnast for trafikk hausten 2008.

Budsjettforslaget for E16 Sandvika i Bærum - Bergen omfattar mellom anna midlar til fullfinansieringa av arbeidet med å oppruste Helle- og Dalevågtunnelene. Dette arbeidet vart avslutta i år.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn at arbeidet med å auke frihøgda i Hauklitunnelene, på E134 Drammen - Haugesund, skal vidareførast i 2007. - Statens vegvesen har innhenta tilbod på utbetringar som vil gi frihøgd på 4,2 meter i alle tunnelane. Det er kome inn eitt tilbod, med ein totalkostnad på 350 millionar kroner. Ved anbudsutlysinga er det tatt med arbeid utover sjølve auken av frihøgda. Tilbodet gir ein kostnad som bryt med tidlegare økonomiske føresetnader for utbetringa. Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gå gjennom prosjektet på nytt, for om mogleg å redusere omfanget. Det vil etter dette bli ei ny utlysing, med sikte på at arbeidet kan ta til i 2007 med midlar som blei stilt til disposisjon i budsjettet for 2006. Arbeidet er venta å vere ferdig i 2008. Vegdirektoratet vil gjennomføre ei vurdering av eventuelle midlertidige løysningar som best sikrar at trafikken kjem lett fram, samtidig som ein legg til rette for trygg trafikk. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når ein er ferdig med ein nærmare gjennomgang av kostnader og omfang for prosjektet, går det fram av budsjettforslaget.

Til E134 Rullestadjuvet er det sett av i alt 82,5 millionar kroner, fordelt med 24,5 millionar kroner i bompengemidlar og 58 millionar kroner i statlege midlar. Bompengemidlane skal, i tråd med tidlegare handsaming i Stortinget, nyttast for å utvide prosjektet med ei strekning på 1,7 kilometer austover frå Vintertun til Vassvikvatnet. I den statlege investeringsramma for 2007 inngår eit beløp på 41 millionar som gjeld tilbakebetaling av beløp som frå lokalt hald tidlegare er betalt for å framskunde utbygginga. Ei delstrekning på 6 kilometer vart opna for trafikk i juni i år, medan resten av prosjektet vil bli opna for trafikk i september 2007.

I budsjettforslaget er det lagt opp til at ombygginga av Skåredalskrysset på E134 i Haugesund skal fullførast ved at kommunen i 2007 forskotterer anleggskostnadene med 19 millionar kroner.

Til riksveg 13 Jøsendal - Voss, på stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 10 millionar kroner. Midlane vil bli nytta til mindre investeringstiltak, med hovudvekt på rassikringstiltak og bygging av gang- og sykkelvegar på strekninga Brimnes - Bu. Tiltaka inngår i opprustinga av tilførselsvegane til Hardangerbrua på riksveg 7/13. - Det er lokalpolitisk tilslutnad til ei Vossepakke som omfattar prosjekta Øvre Granvin - Voss grense og Mønshaug - Palmafoss på riksveg 13 og tunnel bak Vossevangen på E16. Samferdselsdepartementet vil eventuelt leggje fram ein eigen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet når det ligg føre tilstrekkelege avklaringar, går det fram av budsjettforslaget.

Til ”øvrige riksvegar” det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 299 millionar kroner. Beløpet er fordelt med 274 millionar kroner i forsøksmidlar og 25 millioner kroner til rassikring. Av forsøksmidlane utgjer 120 millionar kroner dei statlege samferdselsmidlane til forsøket med oppgåvedifferensiering knytt til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet), medan 154 millionar kroner er statlege midlar til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen. I tillegg er det rekna med at Hordaland får stilt til disposisjon 1092 millioner kroner i bompengar, forskott og tilskott. Av dette skal 744 millionar kroner nyttast til prosjekt og tiltak i Bergen, medan 47 millionar kroner skal gå til rassikring.

Innenfor fylkesforsøket prioriterer Vestlandsrådet og Hordaland fylkeskommune oppfølging av prosjektet riksveg 57 Espeland - Herland som skal førast vidare med 70 millionar kroner, medrekna 40 millionar kroner i forskott. Elles er Halsnøysambandet på riksveg 544 prioritert, og det er ført opp i alt 60 millionar kroner til dette prosjektet. Av dette beløpet er 45 millionar kroner bompengemidlar.

Utbygginga av Austevollsbrua på riksveg 546 vil halde fram, med 68 millionar kroner i bompengemidlar og 2 millionar kroner i tilskott frå lokalt hald.

Til utbetring av riksveg 48 Hafskorberget er det rekna med 32 millionar kroner i forskott.

Til prosjektering og igangsetting av arbeid med tilførselsvegane for Hardangerbrua på riksveg 7/13 er det sett av 110 millionar kroner frå lokale tilskott.

I tillegg er det prioritert midlar til ei rekkje mindre investeringstiltak, med hovudvekt på tiltak for å gjere trafikken tryggare.

Innanfor byforsøket har ein prioritert mindre investeringstiltak, med hovudvekt på miljø- og servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. Til Bybanen er det rekna med i alt 497 millionar kroner. Av dette er 475 millionar kroner bompengar. I tillegg er riksveg 557 Ringveg vest prioritert, og til dette prosjektet er det avsett 232 millionar kroner. Av dette er 210 millionar kroner bompengar.

Innanfor rassikringsmidlane prioriterer ein vidare arbeid på riksveg 13 Bugjelet - Kobberstille.

Det er tidlegare løyvd midlar til rassikring av Sivle-/Stalheimtunnelane på E16. Fordi løysinga med å kople saman dei to tunnelane vil bli vesentleg meir omfattande og dyrare enn det som tidlegare er lagt til grunn, er prosjektet utsett. Midlane blir overført til riksveg 13 Ulvsundøyene i Myrkdalen. Det er lagt til grunn 58 millionar kroner til prosjektet i 2007. Av dette er 30 millionar kroner forskott frå kommunane Voss og Vik, medan 4 millionar kroner er tilskott ved sal av tunnelmasse.

I budsjettforslaget blir det vist til at det er lokalpolitisk tilslutnad til å utvide dagens bompengeinnkrevjing på Osterøybrua til å omfatte delvis bompengefinansiering av prosjektet riksveg 567 Hauge - Lonevåg. - Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saka, går det fram av budsjettforslaget.

I budsjettforslaget blir det vist til at Samferdselsdepartementet ikkje vil innføre vinterstenging av riksveg 7 over Hardangervidda no. - Ei slik stenging vil ha negative følgjer, mellom anna for reiseliv og anna næringsliv lokalt. Miljøverndepartemenet vil medverke til at det skal utarbeidast ein ny fylkesdelplan for heile Hardangervidda. Planen skal mellom anna ta for seg sikring av leveområdet til villreinen. Etter at ein er ferdig med handsaminga av fylkesdelplanen vil så spørsmålet om vinterstenging av riksveg 7 bli tatt opp på nytt. Det er også sett av midlar til avbøtande strakstiltak, slik at villreinen blir utsett for minst mogeleg ulempe ved at vegen er vinteropen, går det fram av budsjettforslaget.

20 millioner kroner er foreslått til å setje i gang prosjektet med dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen. I tillegg til desse midlane over investeringsbudsjettet er det over vedlikehaldsbudsjettet til Jernbaneverket sett av 16,5 millionar kroner til fornying av signal- og sikringsanlegget. Prosjektet er viktig for å auke kapasiteten og forbetre driftsvilkåra for godstrafikken på Bergensbanen. Prosjektet inngår som del i den planlagde utbygginga av dobbeltspor på strekninga Arna - Bergen, men har også god nytte som sjølvstendig prosjekt, går det fram av budsjettforslaget.

Innanfor programområdet ”Stasjonar og knutepunkt” på budsjettet til Jernbaneverket vil det bli sett i gang arbeid med ombyggingstiltak på Voss stasjon for å få betre tilgjenge til stasjonen.

På Bergensbanen vil det bli gjennomført fjellsikringstiltak og fornying av snøoverbygg.

Til "Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda" er det foreslått 107,2 millionar kroner. Samferdselsdepartementet legg opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søkje om midlar frå ordninga. I 2007 vil ordninga bli evaluert, med sikte på å få klarlagt i kva grad ho er eit veleigna statleg verkemiddel for å påverke transportutviklinga i byområda, eller om andre tiltak er meir veleigna. Evalueringa vil vere eit grunnlag for å vurdere om ordninga skal vidareførast, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Sogn og Fjordane

Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Sogn og Fjordane, både på stamvegane og på andre riksvegar.

Innanfor investeringsramma for E39 Bergen - Oslo med tilknytingar er det lagt til grunn 45 millionar kroner til utbygging av riksveg 5 mellom Førde og Florø, som blei gjort ferdig i 2005. Av dette beløpet er 40 millionar kroner statleg tilbakebetaling av forskott som tidlegare er mottatt frå lokalt hald. På E39-strekninga prioriterer ein elles mindre investeringstiltak, med hovudvekt på tiltak for å gjere trafikken tryggare.

90 millionar kroner er sett av til prosjektet E16 Borlaug - Voldum. Prosjektet omfattar 8,5 kilometer ny veg i Lærdalen, medrekna 1,9 kilometer tunnel og tre bruer. Prosjektet vil føre til ei innkorting av E16 med om lag to kilometer, og det skal etter planen opnast for trafikk hausten 2008.

For stamvegstrekninga riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2007 foreslått ei statleg investeringsramme på 10 millionar kroner. Midlane vil bli nytta til mindre investeringstiltak, med hovudvekt på mindre utbetringar og tiltak for å gjere trafikken tryggare.

Til ”øvrige riksvegar”, det vi seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 142 millionar kroner. Av dette beløpet er 107 millionar kronar omfatta av forsøket med oppgåvedifferensiering knytt til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet), medan 35 millionar kroner er foreslått løyvd over den særlege posten ”Rassikring”. Midlane på denne budsjettposten kjem i tillegg til at det også innanfor ordinære riksvegløyvingar vil bli brukt vesentlege midlar til utbyggingstiltak som fører til rassikringsgevinst. I tillegg er det rekna med at Sogn og Fjordane får stilt til disposisjon 37 millionar kroner i bompengar.

Innanfor fylkesforsøket prioriterer Vestlandsrådet og fylkeskommunen å føre vidare arbeidet med rassikring av Stedjeberget på riksveg 55. Dette prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i mars 2007. I tillegg skal rassikringa førast vidare på riksveg 617, på strekninga Gotteberg - Kapellneset nord for Måløy. Prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i oktober 2007.

Rassikringsmidlane er prioritert til prosjektet Fatlaberget på riksveg 55. I alt 62 millionar kroner er sett av til dette prosjektet, medrekna 37 millionar kroner i bompengar. Det er elles lagt opp til å starte rassikringa av riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrovi – Stølsneset) hausten 2007. Dette er ei framskunding i høve til handlingsprogrammet for 2006-2009. Anleggstarten er avhengig av at Vestlandsrådet går inn for å omprioritere midlar slik at prosjektet kan fullfinansierast innanfor planleggingsramma til rassikring for 2006-2015.

I budsjettforslaget blir det vist til at Samferdselsdepartementet har gått inn for at Årdal kommune skal få høve til å forskottere arbeidet med rassikring av riksveg 53 ved Naustbukttunnelen. - På grunn av budsjettsituasjonen meiner departementet at tilbakebetaling fra staten først kan skje seint i perioden 2010 - 2015. Dersom Årdal kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune sluttar seg til dette opplegget, er det venta at anleggsarbeidet kan ta til hausten 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Møre og Romsdal

Regjeringa gjer framlegg om ei rekkje investeringar og tiltak på riksvegnettet i Møre og Romsdal, både på stamvegane og på andre riksvegar.

Til E39 Ålesund - Trondheim (Kjelbotn - Klett) er det foreslått ei statleg investeringsramme på 13 millionar kroner for 2007. I tillegg er det rekna med 9 millionar kroner i bompengar. Midlane vil i hovudsak bli nytta til å fullfinansiere arbeid som ikkje inngår i OPS-kontrakten for prosjektet Øysand - Thamshamn på E39 Klett - Bårdshaug i Sør-Trøndelag. I tillegg har ein prioritert midlar til planlegging og til tiltak for å gjere trafikken tryggare. - Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommunar har gjort vedtak om å forskottere delar av kostnadene ved utbetring av E39 på strekninga Renndalen - Staurset bru, slik at utbetringa kan framskundast. Samferdselsdepartementet vil ta initiativ til ein dialog med fylkeskommunane om føresetnadene for ei eventuell framskunding av prosjektet, går det fram av budsjettforslaget.

Til stamvegen E136 Dombås - Ålesund er det foreslått ei statleg investeringsramme på 13 millionar kroner. Midlane vil bli nytta til mindre investeringstiltak, med hovudvekt på bygging av gang- og sykkelvegar og tiltak for å gjere trafikken tryggare.

Til stamvegen riksveg 70 Oppdal - Kristiansund er det foreslått ei statleg investeringsramme på ein million kroner. Midlane skal nyttast til planlegging.

Til øvrige riksvegar, det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det foreslått ei statleg investeringsramme på 266 millionar kroner. Av dette skal 105 millionar kroner nyttast til rassikring. I tillegg er det rekna med at Møre og Romsdal får stilt til rådvelde 262 millionar kroner i bompengar og tilskott.

Innanfor denne ramma er det lagt opp til å nytte 161 millionar kroner til vidare arbeid på Eiksundsambandet. Prosjektet skal etter planen opnast for trafikk i desember 2007.

Til prosjektet riksveg 64 Atlanterhavstunnelen er det sett av 242 millionar kroner.

Innanfor investeringsramma for øvrige riksvegar er det og sett av midlar til Imarsundprosjektet, på riksveg 680. Prosjektet skal opnast for trafikk i mars neste år, etter dei planar som no ligg føre.

Midlane til rassikring skal i hovudsak nyttast til vidare arbeid på prosjektet riksveg 62 Fresvika - Jordalsgrend, som etter planen skal opnast for trafikk i august 2007. - Fylkestinget har gått inn for å endre handlingsprogrammet for 2006 - 2009 ved å setje av midlar til oppstart av prosjektet riksveg 70 Oppdølstranda, mot at midlar til oppstart av arbeid med rassikring av riksveg 60 nord for Hellesylt blir redusert tilsvarande. Fylkestinget har vidare gått inn for at det skjer ei midlertidig omdisponering for å starte arbeidet på riksveg 70 så snart som mogeleg. Arbeidet blir gjennomført i 2006 gjennom midlertidig omdisponering av midlar, mot tilbakeføring i 2007, går det elles fram av budsjettforslaget.

 

Sør-Trøndelag

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Sør-Trøndelag, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

233 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim, fordelt med 215 millioner kroner i statlige midler og 18 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet omfatter bygging av ny veg fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Nordre avlastningsveg legges i kulvert under Skansenløpet. På Brattøra er vegen tilpasset godsterminalen for jernbanen. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.

Til E39 Ålesund - Trondheim (Kjelbotn - Klett) er det foreslått en statlig investeringsramme på 13 millioner kroner for 2007. I tillegg er det regnet med 9 millioner kroner i bompenger. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til å fullfinansiere arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten for prosjektet Øysand - Thamshamn på E39 Klett - Bårdshaug i Sør-Trøndelag. I tillegg har en prioritert midler til planlegging og til trafikksikkerhetstiltak. - Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har fattet vedtak om å forskuttere deler av kostnadene ved utbedring av E39 på strekningen Renndalen - Staurset bru, slik at utbedringen kan forseres. Samferdselsdepartementet vil ta initiativ til en dialog med fylkeskommunene om forutsetningene for en eventuell forsering av prosjektet, går det fram av budsjettforslaget.

For stamvegen riksveg 3 Kolomoen - Ulsberg er det foreslått en statlig investeringsramme på 21 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til fullfinansiering av prosjektet Gullikstad - Ulsberg, som åpnes for trafikk i desember i år.

1 million kroner er avsatt til investeringsramme for riksveg 70 Oppdal – Kristiansund. Midlene vil bli brukt til planlegging.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått i alt 70 millioner kroner, medregnet 20 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Trondheim.

Innenfor de ordinære riksvegmidlene legges det opp til å videreføre prosjektet Fjesetbakkene på riksveg 30 vest for Singsås i Midtre Gauldal. I tillegg settes det av midler til mindre investeringstiltak og planlegging.

Innenfor forsøksmidlene for Trondheim prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikktiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

I forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det avsatt 44 millioner kroner til sluttfinansiering av prosjektet med ombygging ved Brattøra godsterminal i Trondheim. Arbeidet skal være ferdig i 2007 og fører blant annet til klargjøring av areal som skal nyttes for å gjennomføre den vedtatte utbyggingen av riksvegprosjektet Nordre avlastningsveg i Trondheim.

Forslaget til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet omfatter blant hastighetsøkende tiltak på strekningen Trondheim - Steinkjer og sporombygging (dobbeltspor) på strekningen Trondheim - Marienborg.

Ved Heimdal stasjon vil det bli gjennomført tiltak for å bedre tilgjengeligheten til stasjonen.

Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen. I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Nord-Trøndelag

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Nord-Trøndelag, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

64 millioner kroner er foreslått til videreføring av arbeidene på E6 gjennom Steinkjer (Vist - Jevika - Selli). Prosjektet omfatter bygging av vel 12 kilometer ny veg gjennom Steinkjer. På en 5,4 kilometer lang strekning nordover fra Vist bygges firefelts veg, mens det på resten av strekningen bygges tofelts veg. Strekningen med firefelts veg bygges med 16 meter vegbredde og midtrekkverk. Strekningene Sneppen - Selli og Løsberga - Sneppen ble åpnet i henholdsvis 2004 og 2005. Det er ventet at strekningen Vist - Løsberga åpnes for trafikk i 2009, mot tidligere forutsatt i 2008. Utsettelsen skyldes at det ikke er funnet rom for å prioritere midler til en så rask framdrift som tidligere er lagt til grunn.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 63 millioner kroner. En vesentlig del av midlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 769 i Namsos, på strekningen Høknes - Orientkrysset.

I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhets-, miljø- og servicetiltak.

Når det gjelder Namdalsprosjektet vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget når den lokalpolitiske behandlingen av finansieringsløsning og trasevalg for den permanente tilknytningen av den nye brua over Namsen til riksveg 17 er sluttført, går det fram av budsjettforslaget.

15 millioner kroner er avsatt til sluttfinansiering av arbeidet med utbygge fjernstyring på jernbanestrekningen Grong - Mosjøen. Arbeidet vil være ferdig i løpet av andre kvartal neste år.

Forslaget til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet omfatter blant hastighetsøkende tiltak på strekningen Trondheim - Steinkjer.

Arbeidet med opprustingen av Meråkerbanen skal videreføres og ventes fullført i 2007. Dette er tiltak som er viktige for å bedre sporkvaliteten og unngå saktekjøringer. Tiltakene vil ha stor betydning for godstrafikken på banestrekningen.

 

Nordland

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Nordland, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

270 millioner kroner er foreslått til stamvegprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 kilometer ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer. Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2007.

20 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E12 Umskaret. Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 kilometer lang strekning. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2006. - Bevilgningen i 2007 vil bli nyttet til sluttoppgjør og til tilbakebetaling av midler som ble lånt fra andre vegregioner for å sikre rasjonell anleggsdrift i 2006. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til de endelige kostnadene for prosjektet, går det fram av budsjettforslaget.

Innenfor investeringsrammen for ”E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger” er det blant annet satt av midler til sluttoppgjør for prosjektet E6/riksveg 80 i Fauske sentrum. Dette prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2006. For E6 gjennom Nordland prioriteres ellers midler til planlegging.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 125 millioner kroner, medregnet 40 millioner kroner til rassikring. De ordinære riksvegmidlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 808 Finneidfjord - Lakshusnes - Åsen, som ventes åpnet for trafikk i desember 2007. Videre legges det opp til å starte byggingen av ny ferjekai på Røst. - Fylkeskommunen har prioritert ny ferjekai på Røst foran utbedring av riksveg 85 på strekningen Kåringen - Lødingen som fikk tildelt midler i 2006. Prioriteringen innebærer at arbeidene på riksveg 85 blir utsatt, går det fram av forslaget.

I tillegg prioriteres midler til prosjektet riksveg 17 Tverrlandet - Godøystraumen, som er forutsatt delvis bompengefinansiert gjennom "Vegpakke Salten". - Det er lokalpolitisk tilslutning til finansieringsopplegget. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av ”Vegpakke Salten” når tilstrekkelige avklaringer foreligger, går det fram av budsjettforslaget.

Rassikringsmidlene prioriteres til videreføring av arbeidene på E10 i Fjøsdalen i Lofoten. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2007.

115 millioner kroner er avsatt til utbygging av fjernstyring på jernbanestrekningen Grong – Bodø, på Nordlandsbanen. Utbyggingen vil bidra til enda tryggere og mer pålitelig togtrafikk. Beløpet er fordelt med 15 millioner kroner til strekningen Grong - Mosjøen og 100 millioner kroner til strekningen Mosjøen - Bodø. Arbeidet på strekningen Grong - Mosjøen ventes å være ferdig i andre kvartal 2007, mens arbeidet på strekningen Mosjøen - Bodø etter planen skal være ferdig i 2009.

På jernbanestasjonen i Mo i Rana vil det neste år bli gjennomført tiltak for å bedre tilgjengeligheten.

På Ofotbanen skal det neste år gjennomføres arbeid med å oppgradere fjernstyringsanlegget. I tillegg skal det på denne strekningen gjennomføres fornyelsesarbeider.

 

Troms

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Troms.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på til sammen 95 millioner kroner, medregnet 25 millioner kroner som er oppført under den særlige budsjettposten ”Rassikring”. I tillegg er det regnet med om lag 44 millioner kroner i drivstoffavgift fra ”Tromsøpakke 2”.

En vesentlig del av de ordinære riksvegmidlene, det vil si 95 millioner kroner, vil bli brukt til å videreføre arbeidene med utbedring av riksveg 867 på strekningen Samamoa - Ervik i Harstad. I tillegg er det satt av midler til oppfølging av Tromsøpakke 2, der utbedringen av Langnestunnelen ventes fullført i september 2007. I tråd med tidligere behandling i Stortinget er 3 millioner kroner øremerket til Tromsøpakke 2 som kompensasjon for innkreving av merverdiavgiften på drivstoffavgiften. Kompensasjonen er forutsatt nyttet til å styrke satsingen på gang- og sykkelvegtiltak. Drivstoffavgiften vil i sin helhet bli brukt til utbedring av Langnestunnelen, går det fram av budsjettforslaget.

Rassikringsmidlene, 25 millioner kroner, vil bli brukt til tiltak på fylkesvegnettet. I 2007 prioriteres statlige tilskudd til videreføring av prosjektene fylkesveg 294 Isbergan og fylkesveg 347 Arnøy (første byggetrinn).

I budsjettforslaget blir det vist til at perioden med innkreving av drivstoffavgift i Tromsø utløper ved utgangen av juni 2008. Det er lokal tilslutning til å forlenge innkrevingsperioden med fire år. Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med saken.

I forslaget til statsbudsjett for Samferdselsdepartementets blir det vist til at det lenge har vært stor usikkerhet knyttet til den årlige driften av Senjafergene. - Senjafergene inngår ikke i riksvegferjedriften. Samferdselsdepartementet vil invitere til en dialog med Troms og Nordland fylkeskommuner for å kartlegge muligheten for forutsigbare ordninger for driften av Senjafergene, går det fram av budsjettforslaget.

I budsjettforslaget fra regjeringen er det lagt til grunn at maksimaltakstane skal settes med 20 prosent for reiser på de strekningene i Nord-Troms og Finnmark der staten kjøper flyrutetenester. - En slik takstreduksjon vil i dette området bidra til å redusere den betydelige forskjellen det i dag er mellom prisene på de bedriftsøkonomisk ulønnsomme flyrutene og prisene på andre ruter, går det fram av budsjettforslaget.

Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen. I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

 

Finnmark

Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Finnmark, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.

For stamvegstrekningen E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger foreslås det en statlig investeringsramme på 80 millioner kroner for 2007. Innenfor denne rammen videreføres arbeidet med å utbedre E6 på strekningen Langnesbukta - Jansnes, vest for Alta. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, i hovedsak trafikksikkerhetstiltak.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 70 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Finnmark får stilt til disposisjon 8,5 millioner kroner i forskudd til mindre investeringstiltak, fordelt med 3,9 millioner kroner fra Lebesby kommune, 1,6 millioner kroner fra Porsanger kommune og 3 millioner kroner fra Båtsfjord kommune.

Innenfor denne samlede rammen prioriteres arbeidene med utbyggingen av riksveg 888 til Nordkyn til helårsveg. Strekningene Smielvdalen - Hopseidet og Bekkarfjord - Ørretvatn ventes åpnet for trafikk i august 2007. Hele utbyggingen av riksveg 888 vil da være fullført. Dette betyr en framskynding i forhold til handlingsprogrammet for perioden 2006 - 2009. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn at maksimaltakstene skal settes ned med 20 prosent for reiser på de strekningene i Nord-Troms og Finnmark der staten kjøper flyrutetenester. - En slik takstreduksjon vil i dette området bidra til å redusere den betydelige forskjellen det i dag er mellom prisene på de bedriftsøkonomisk ulønnsomme flyrutene og prisene på andre ruter, går det fram av budsjettforslaget.

Til redaksjonen

Fleire pressemeldingar om samferdselsbudsjettet for 2007 – sjå nettsider om SD-budsjett

Til toppen