Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2007:

Gang- og sykkelveger: Tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Til bygging av gang- og sykkelveger foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på i alt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for i år. - Dette er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten og for å legge bedre til rette for gange og sykling til skole, jobb og fritidsaktiviteter, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Til bygging av gang- og sykkelveger foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på i alt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for i år.

- Dette er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten og for å legge bedre til rette for gange og sykling til skole, jobb og fritidsaktiviteter, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Midlene foreslås fordelt slik:

  • 5 millioner kroner til riksveg 36 Strannavegen i Sauherad i Telemark
  • 1,5 millioner kroner til riksveg 112 Nylende idrettsplass i Fredrikstad
  • 2 millioner kroner til E136-strekningen Jora bru – Botheim i Lesja i Oppland
  • 1,5 millioner kroner til E 134 Fortau – Skjold i Rogaland
  • 2,5 millioner kroner til tiltak på riksveg 168, på strekningen fra Morgedalsvegen til Merradalen i Oslo.
  • 2,5 millioner kroner til sykkelveginspeksjoner, med tilhørende tiltak i Trondheim.

Oslo: Manglende planavklaring

I forslaget blir det vist til at manglende planavklaringer er hovedårsaken til at utbyggingen av gang- og sykkelvegnettet i Oslo går saktere enn forutsatt i Statens vegvesens handlingsprogram for 2006-2009.

- Samferdselsdepartementet vil ta saken opp med Statens vegvesen og Oslo kommune, med sikte på å komme fram til løsninger for å bedre plansituasjonen, heter i det i forslaget.

I Oslo blir følgende gang- og sykkelvegprosjekter ferdig i 2007:

E6 Strømsveien (Helsfyr – Hovin skole) og E18-undergang ved Maxbo Vækerø.

I tillegg kommer statlig tilskudd til ny kommunal gang- og sykkelvegbru over E6 ved Furuset i Oslo. Denne brua blir også ferdig i år.

Følgende gang- og sykkelvegprosjekter er nå under planlegging i Oslo: Sørkedalsveien (Frognerparken – Slottsparken) og Sørkedalsveien (Parkveien – Fredriks gate), Østre Akervei (Ensjø – Tøyen), E 18 Munkedamsveien (Filipstad – Dokkveien), Ring 2 (Jørgen Løvlands vei til Vogtsgate), Ring 2 (strekningen E18 – Gustav Vigelands vei), Carl Berners plass (kryssutbedring), Ring 3 (strekningen Nydalen – Storo) og riksveg 4 (Grorud – Bånkall).

Gang- og sykkelveg i Kristiansand

Regjeringen har i dag også foreslått at den gjeldende bompengeordning på E18 i Kristiansand skal forlenges med 10 måneder for å finansiere tiltak som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byen. Forlaget omfatter tiltak for gående og syklende med en total kostnadsramme på 67 millioner kroner. Den samlede innkrevingsperioden blir på om lag 10 år og seks måneder, fra desember 1997 til april 2008.

Nedlagt jernbanestrekning blir gang- og sykkelveg

Regjeringen foreslår at det sju kilometer lange jernbanesporet mellom Skoppum og Horten i Vestfold blir overført uten vederlag til Horten kommune. De jernbanetekniske installasjonene og banelegemet skal fjernes. I samsvar med ønsker fra kommunen skal traseen brukes til gang- og sykkelveg.

For flere opplysninger, se:
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Til toppen