Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nye vilkår for det digitale bakkenettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet

Norges televisjon AS (NTV) søkte 30. oktober 2008 om endring av § 4.8 annet ledd i konsesjonen for etablering og drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger særskilte omstendigheter i saken og at det er risiko for at en gjennomføring av vilkåret vil kunne svekke bakkenettet som plattform.

Norges televisjon AS (NTV) søkte 30. oktober 2008 om endring av § 4.8 annet ledd i konsesjonen for etablering og drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger særskilte omstendigheter i saken og at det er risiko for at en gjennomføring av vilkåret vil kunne svekke bakkenettet som plattform. Bakkenettet ivaretar viktige samfunnshensyn. Det sikrer hele befolkningen et digitalt fjernsynstilbud og utgjør NRKs hoveddistribusjonsnett for fjernsyn. 

Det er av vesentlig betydning for samfunnet at bakkenettet som plattform ikke svekkes:

Bakkenettet er viktig for å opprettholde et godt tv-tilbud i distrikts-Norge. Mange tusen husstander, hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge, har bakkenettet som eneste alternativ. Forsvinner grunnlaget for betalings-tv i bakkenettet, vil disse ikke lenger ha tilgang til et mangfold av kanaler. Det er også viktig av hensyn til NRK som allmennkringkaster at bakkenettet ikke blir marginalisert som plattform.

Da Stortinget sluttet seg til etablering av et digitalt bakkenett for fjernsyn var hovedbegrunnelsen at det ville sikre eksistensen av et godt riksdekkende, norskspråklig allmennkringkastingstilbud. Konkurransehensyn ble, i likhet med blant annet beredskapshensyn, gratis allmennkringkasting gjennom NRK, tilgang for lokal-tv og rimelige dekodere, vektlagt som ett av flere underordnede hensyn. Både Stortinget og de to stortingsmeldingene som ligger til grunn for etableringen av bakkenettet understreket at bakkenettet er et marginalt prosjekt, og at det er viktig at utbyggingen gjennomføres på en økonomisk bærekraftig måte.

Etableringen av bakkenettet har allerede nå bidratt til konkurranse mellom ulike plattformer for betalingsfjernsyn. Dersom en svekker grunnlaget for betalingsfjernsyn i bakkenettet vil dette kunne få negative konsekvenser for konkurransen mellom plattformene.

Utviklingen så langt viser at færre enn forutsatt har valgt å abonnere på betalingsfjernsyn i bakkenettet. Regjeringen mener at en gjennomføring av konsesjonsvilkåret vil kunne øke risikoen for at det ikke vil være lønnsomt å drive betalingsfjernsyn i bakkenettet.

Signalpakke 4 og 5 i bakkenettet er under utbygging og klargjøres for lansering sommeren 2010. Det ligger betydelige utgifter i tilknytning til disse signalpakkene, og av hensyn til blant annet planleggingen av disse har det vært viktig å få avklart endelig hvilke vilkår som skal gjelde for fordelingen av kapasitet i signalpakkene. 

På bakgrunn av dette har Regjeringen besluttet å oppheve konsesjonsvilkåret som krever at Norges televisjon AS (NTV) skal tilby kapasitet for en konkurrerende betalings-tv-tilbyder i det digitale bakkenettet for fjernsyn etter avvikling av analoge sendinger.

Saken vil bli fremmet for Kongen i statsråd.


Kontaktpersoner:

Samferdselsdepartementet: Edvard Andersen, 90 51 16 67
Kultur- og kirkedepartementet: Marius Bakke, 90 23 10 93