Historisk arkiv

Nasjonal transportplan: Luftfartsstrukturen opprettholdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2010-2019

Staten skal gjennom eierskapet i Avinor AS fortsatt ha ansvar for å tilby en landsomfattende infrastruktur for luftfart. Regjeringen vil også gi økt tilskudd til de ikke-statlige lufthavnene Stord, Skien og Notodden, men har ikke funnet det hensiktsmessig å ta disse lufthavnene inn i Avinor.

Staten skal gjennom eierskapet i Avinor AS fortsatt ha ansvar for å tilby en landsomfattende infrastruktur for luftfart.

Regjeringen vil også gi økt tilskudd til de ikke-statlige lufthavnene Stord, Skien og Notodden, men har ikke funnet det hensiktsmessig å ta disse lufthavnene inn i Avinor.
 
I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan blir det vist til at staten fortsatt skal ha et overordnet ansvar for å tilby en landsomfattende infrastruktur gjennom eierskapet i Avinor.  Selskapet skal i størst mulig grad fremdeles bygge på selvfinansiering og samfinansiering. Prinsippet om samfinansiering går ut på at de bedriftsøkonomisk lønnsomme Avinor-lufthavnene finansierer de bedriftsøkonomisk ulønnsomme.  Infrastrukturen til luftfarten ligger ikke innenfor de økonomiske rammene til Nasjonal transportplan 2010-2019.
 
- De regionale lufthavnene og det regionale flytilbudet er viktige for å opprettholde sysselsetting og bosetting i alle deler av landet. Dagens lufthavnstruktur skal opprettholdes, dersom det ikke er et ønske lokalt om å legge ned en lufthavn, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Midler til ikke-statlige lufthavner

Departementet tar sikte på å videreføre tilskudd som dekker utgiftene til drift av flygeinformasjonstjenesten (”AFIS-tjenesten”) ved de ikke-statlige lufthavnene Notodden, Skien og Stord. Det er videre identifisert et investeringsbehov på de ikke-statlige lufthavnene på Notodden og i Skien, og departementet legger til grunn at det gis et engangs investeringstilskudd til disse lufthavnene på til sammen 12 millioner kroner i 2010.
Ut fra Stord lufthavns trafikale betydning, særlig for det lokale næringslivet, er departementet innstilt på å sikre framtidig grunnlag for videre drift med årlig statlig tilskudd opp mot 12 millioner kroner.
 
Ikke grunnlag for innlemmelse i Avinor for tre ikke-statlige lufthavner
 
Samferdselsdepartementet satte høsten 2008 i gang en utredning av behovet for rutetjenester og driftsopplegg på de ikke-statlige lufthavnene Notodden, Skien og Stord. Rutene på disse lufthavnene er drevet kommersielt og er forholdsvis lite benyttet av innbyggerne i området sammenlignet med rutene på de regionale lufthavnene til Avinor. Etter en samlet vurdering finner ikke Samferdselsdepartementet grunnlag for å innlemme lufthavnene i Avinor, blant annet på grunn av vurderinger knyttet til gunstige samvirkningseffekter i driften av lufthavnene mot annen kommunal drift og de økonomiske utfordringene i Avinor. 
 
Båndlegging av areal til en mulig tredje rullebane på Gardermoen

Oslo lufthavn, Gardermoen, har i dag to rullebaner. Planer fra Avinor og en rapport fra Norconsult viser at det fram mot 2030 vil bli behov for en tredje rullebane. Regjeringen mener at behovet for en slik utbygging må utredes nærmere, og blant annet ses i sammenheng med nasjonale og internasjonale klimamål.  Det finnes flere alternative lokaliteter for en tredje rullebane. Store arealer rundt Gardermoen er dermed båndlagt. Regjeringen anser dette som uheldig, og har fattet prinsippvedtak om at det skal båndlegges et bestemt område til en mulig tredje rullebane. Dette innebærer imidlertid ikke noe vedtak om å bygge ut en tredje rullebane. I båndleggingsarbeidet vil også hensynet til jordvern og biologisk mangfold tillegges vekt.

  • St.meld. nr. 16 (2008-2009) - Nasjonal transportplan 2010-2019 er tilgjengeleg frå kl 11:45
  • Fleire pressemeldingar om NTP 2010-2019 på temasida om Nasjonal transportplan