Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Regjeringen åpner for mer trafikk på Moss Lufthavn Rygge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har fattet et prinsippvedtak om at det gjeldende taket på 774 000 passasjerer oppheves, og at nytt tak settes til 15 000 flybevegelser i året. - Vi legger med dette vedtaket til rette for at folk og næringsliv i Østfold-regionen kan få et mer omfattende flytilbud, med kortere reisetid til nasjonale og utenlandske reisemål, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.

Regjeringen har fattet et prinsippvedtak om at det gjeldende taket på 774 000 passasjerer oppheves, og at nytt tak settes til 15 000 flybevegelser i året.

- Vi legger med dette vedtaket til rette for at folk og næringsliv i Østfold-regionen kan få et mer omfattende flytilbud, med kortere reisetid til nasjonale og utenlandske reisemål, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet. 

Fra nå av skal ikke trafikktaket på lufthavnen fastsettes ut i fra antall passasjerer som hvert år reiser fra lufthavnen, men ta utgangspunkt i antall fly som tar av og lander. Ved å fastsette et tak for antall flybevegelser blir det også enklere å kontrollere støyvirkningene av trafikken.

- Endringen av trafikktaket, fra passasjerer til flybevegelser, vil medføre at det årlige passasjertallet kan økes til om lag det dobbelte av det gjeldende passasjertaket på 774 000, og til om lag det tredobbelte av de anslagsvis 500 000 passasjerene som årlig reiser fra lufthavnen, sier Lahnstein.

Av gjeldende konsesjon går det fram at passasjertallet ikke må overstige 774 000 uten at konsesjonen endres. Dersom antallet overstiger 750 000, er en vurdering av konsesjonen påkrevet. I denne prosessen inngår støysoneberegninger, vurdering av inn- og utflyvingstrasé til lufthavnen og allmenne hensyn.

- Selv om endringen av konsesjonen, som ble gitt av regjeringen Bondevik II, åpner for en tredobling av dagens passasjertall, har regjeringen kommet fram til at det ikke er nødvendig å foreta nye beregninger. Ved konsesjonstildelingen i 2004 forelå det støyberegninger som var basert på om lag 20 000 flybevegelser i året. Regjeringen mener at større fly nå gjør det mulig å transportere vesentlig flere passasjerer med færre flybevegelser enn opprinnelig antatt, og uten at dette medfører uakseptable støybelastninger, sier Lahnstein.

Prinsippvedtaket til regjeringen kommer etter at driftsselskapet Rygge sivile lufthavn AS, som driver lufthavnen etter avtale med konsesjonshaver Forsvaret, orienterte Samferdselsdepartementet om at selskapet ikke kan overleve med dagens trafikkbegrensninger på lufthavnen.

Økt flytrafikk på Moss Lufthavn Rygge vil føre til noe redusert aktivitet på Oslo lufthavn, Gardermoen. Trafikkveksten på Rygge vil dermed redusere evnen Avinor AS har til å finansiere det landsomfattende nettverket av regionale og lokale lufthavner. Det har derfor hele tida vært en forutsetning at disse allmenne hensynene må vektlegges ved fornyelse eller endring av konsesjonen til Moss Lufthavn Rygge. 

- For å unngå et svekket flytilbud på lufthavnene til Avinor, mener regjeringen at Forsvaret ikke kan få medhold i søknaden om å sette trafikktaket på 21 000 kommersielle flybevegelser i året. Med dagens driftskonsept ville dette gå vesentlig ut over det opprinnelige taket på 774.000 passasjerer. Den valgte løsningen er dermed et kompromiss, der vi gir Rygge rom for en kraftig vekst sammenliknet med dagens aktivitet, samtidig som vi setter en klar grense for hvor stor lufthavnen kan bli, sier Lahnstein. 

Samferdselsdepartementet vil som følge av endringene i konsesjonen, utarbeide høringsforslag til justeringer av takstregulativet for Moss Lufthavn Rygge. Dette fordi mulighetene til å gi rabatter i lufthavnavgiftene er knyttet til trafikktaket på 774 000 passasjerer.

Regjeringen legger for øvrig opp til at et eventuelt krav om bygging av gangbruer på Moss Lufthavn Rygge blir vurdert i et allerede påbegynt regelverksarbeid. Her er målsetningen å konkretisere hva reglene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming vil innebære.

For mer informasjon – ta kontakt via Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777